Kontrakt om fagansvar på snl.no

Artikkelstart

1. Kontrakt om fagansvar gjelder i tillegg til regler for registrering og publisering på snl.no.

Kontrakt om fagansvar er et tillegg til regler for registrering og publisering på snl.no og utgjør sammen med disse en juridisk bindende avtale mellom deg og SNL. Denne kontrakten har spesielle regler som gjelder for deg så lenge du er fagansvarlig, bl.a. krav til faglig kompetanse og forventning om løpende vedlikehold og oppdatering av artikler under dine fagområder.

Som fagansvarlig er du ikke ansatt i Store norske leksikon. Denne kontrakten erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Foreningen Store norske leksikon, Store norske leksikon AS, Norsk nettleksikon og/eller Kunnskapsforlaget.

2. Kontrakt om fagansvar gjelder så lenge du har rollen som fagansvarlig på snl.no. Begge parter kan når som helst si opp kontrakten om fagansvar.

Kontrakt om fagansvar gjelder så lenge du har rollen som fagansvarlig. Du kan når som helst trekke deg fra å være fagansvarlig ved å sende skriftlig oppsigelse til SNL. Du kan trekke deg som fagansvarlig uten å begrunne hvorfor. På samme måte kan SNL når som helst si opp kontrakten om fagansvar, også uten begrunnelse. Ditt eventuelle opptjente honorar forfaller til betaling senest to måneder etter at fagansvaret har opphørt.

3. Du må være faglig kvalifisert for fagområder under ditt fagansvar.

Du må være faglig kvalifisert for å være fagansvarlig. Du vil finne oversikt over hva du er fagansvarlig for ved å logge inn på snl.no. SNL gjør fortløpende endringer i fagområdene, f.eks. ved å dele opp et fagområde i mindre områder. Dersom det skjer endringer i hvilke fagområder du er ansvarlig for, vil SNL sende deg et varsel om dette. Du må derfor sørge for å ha oppdatert kontaktinformasjon, slik at SNL kan komme i kontakt med deg.

Å være fagansvarlig er et tillitsverv. Dersom det oppstår situasjoner som kan skade leksikonets omdømme ved at du er fagansvarlig, må du varsle redaksjonen om dette.

4. Du må følge med på utviklingen innenfor dine fagområder.

Som fagansvarlig i Store norske leksikon er den aller viktigste jobben din å sørge for at artiklene du har ansvar for er faglig solide, oppdaterte og oversiktlige. Du må lage en plan for oppdatering i samarbeid med redaktøren din og ellers følge retningslinjene i Fagansvarliginstruksen og Forfatterveiledningen. Som fagansvarlig har du det faglige ansvaret for innholdet; i prioritering av oppdateringer m.m. vil redaktøren gi deg føringer.

5. Du må følge retningslinjene i forfatterveiledningen og fagansvarliginstruksen.

Som forfatter og fagansvarlig i leksikonet må du følge retningslinjene for hvordan artikler skal utformes og redigeres, samt relevanskriterier for hvilke artikler som skal være i leksikonet. Se Fagansvarliginstruks og Forfatterveiledning.

6. Du får betalt i samsvar med gjeldende satser som publisert på snl.no.

Du får betalt for å være fagansvarlig i samsvar med de satser og betalingsmodeller som er publisert på snl.no. Honorar beregnes etter hvor mange tegn du har skrevet, opp til et tegntak, se Betaling til fagansvarlige.

Du kan se opptjent honorar, tegntak m.m. ved å logge inn. Tegntaket vil normalt bli justert gjennom året. Satser og tegntak for honorar vil avhenge av flere faktorer, f.eks. ekstern finansiering, antall fagansvarlige, total produksjon, redaksjonelle prioriteringer m.m.

Honorar betales normalt ut én gang i året. Du får betalt for den endelige, redigerte teksten. Du får normalt ikke betalt for refusert eller slettet materiale. Dersom du gjør store og omfattende oppdateringer uten at det er avtalt med redaktør på forhånd, kan du ikke forvente at SNL betaler normalt honorar for dette.

SNL kan gjøre endringer i satser og øvrige vilkår for utbetaling av honorar. Før slike endringer trer i kraft, vil SNL sende deg varsel med angivelse av endringene. Du må derfor sørge for å ha oppdatert kontaktinformasjon, slik at SNL kan komme i kontakt med deg.