Landartiklene er hovedartiklene om de enkelte landene i leksikonet. Disse skal:

 • gi en oppsummerende og helhetlig introduksjon til landet.
 • gi informasjon inndelt i tematiske avsnitt som lenker videre til fordypningsartikler.
 • være klare og lettleste. Skoleelever er en viktig målgruppe for artiklene.

Se eksempel: Egypt.

Slik ser en landartikkel ut

Oversikten nedenfor viser hvilke avsnitt en landartikkel skal inneholde, rekkefølgen de skal stå i og hvilke fordypningsartikler de skal lenke til.

Faktaboks

De fleste feltene i faktaboksen er selvforklarende.

For areal bruker vi:

 • Landareal er areal for fastland og øyer, men uten innsjøer og elver («landlocked waters»). Vi bruker FAO som kilde, med noen korrigeringer.
 • Totalareal er landareal + innsjøer og elver. Ingen kyst- eller havområder inngår. Vi bruker FAO som kilde, men tallet må regnes ut ut i fra inland waters + land area.

Ingress

Plassering, innbyggertall, et kort oppsummering av karakteristiske trekk ved landet.

Første mellomtittel: Geografi og miljø

 • De mest sentrale naturgeografiske kjennetegn ved landet
 • Landareal, gjerne sammenligning av landareal
 • Fakta om geologi, landformer
 • Fakta om klima, flora / fauna

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: geografi, klima og miljø, planteliv, dyreliv.

Andre mellomtittel: Folk og samfunn

 • Innbyggertall, befolkningsgrupper
 • Trekk ved bosetningsmønstre
 • Sentrale trekk ved samfunnsforhold / sosiale forhold
 • Religion
 • Språk

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: befolkning, religion og språk.

Tredje mellomtittel: Stat og politikk

 • Statsform
 • Sentrale trekk ved styresett
 • Sentrale trekk ved politisk liv
 • Hvem sitter med makten i dag
 • Kort om forsvar og internasjonale relasjoner

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: landets politiske system, forsvar, internasjonale relasjoner.

Fjerde mellomtittel: Historie

 • Hvor langt tilbake går landets historie
 • Kort oppsummert eldre historie
 • Kort oppsummert nyere historie

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om historie, nyere og eldre.

Femte mellomtittel: Økonomi og næringsliv

 • Størrelse på økonomi, økonomisk situasjon
 • De mest relevante trekk ved økonomi og næringsliv (For eksempel opplevde et krakk, turisme, landbruk, industri)

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikkel om økonomi og næringsliv.

Sjette mellomtittel: Kunnskap og kultur

 • Særtrekk ved landets kultur/kulturliv
 • Kort om forsknings- utdanningssektor
 • Media

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: teater, film, massemedier, litteratur, kunst, musikk, idrett, skole og utdanning og vitenskap og forskning (NB! Ikke alle land har fordypningsartikler om alle disse temaene).

Syvende mellomtittel: Land og Norge

Kort om forbindelser mellom Norge og det enkelte land

Åttende mellomtittel: Eksterne lenker

Noen eksempler:

 • FN-sambandet
 • UDs landsider
 • Landinfo.no
 • BBC
 • World factbook

Lengde

 • De enkelte avsnittene bør ligge på maks 800-1000 tegn (det vil si rundt 10 linjer).
 • Samlet lengde skal være på maksimalt 8000-9000 tegn.