Alle gjeldende lover skal ha en artikkel. Artiklene skal beskrive lovens innhold og bakgrunn/kontekst for loven. Eksempel på artikkel: arbeidstvistloven

Lover på bokmål skal ha artikkel på bokmål, lover på nynorsk skal ha artikkel på nynorsk. Lover på dansk kan ha artikkel på enten bokmål eller nynorsk.

Artiklene skal være inntil 4000 tegn inkludert mellomrom. Av de 4000 tegnene, skal ingressen være på mellom 600 og 1200 tegn inkludert mellomrom.

Lovens fulle navn og forkortelse, samt informasjon om vedtakelsesdato og ikrafttredelsestidspunkt legger redaktør inn i en faktaboks i artikkelen, så dette trenger ikke å stå brødteksten.

Kortnavnet (for eksempel «straffeloven») på loven skal brukes i brødteksten, der den har det. Der loven ikke har kortnavn, skal lovens fulle navn brukes. Begge deler skal skrives med liten forbokstav. Lovforkortelse (for eksempel «strl.») brukes ikke i artikkelen.

Aktuelle kilder:

Tittel

Artikkelens tittel skal være kortnavnet på loven, dersom den har det. Eks.: straffeloven. Det skal være liten forbokstav.

Ingress

Dette er teksten før første mellomoverskrift. Ingressen har ingen overskrift.

Første avsnitt skal si noe om hva loven er og gjør. Her skal altså lovens innhold oppsummeres. Det skal altså stå noe mer enn bare omtale av lovens formålsbestemmelse – det bør stå noe konkret om hva loven er og gjør. Første setning er alltid: «er en norsk lov ...» Ikke skriv inn kortnavnet på loven først i setningen, skriv kun inn «er» med liten «e» (ev. «var» dersom det er en opphevet lov), og så hentes kortnavnet ned fra tittelen automatisk i den publiserte artikkelen.

Andre avsnitt skal si noe om kontekst/bakgrunn for loven, altså i hvilken kontekst loven ble til, hva som er bakgrunnen for at vi har denne loven og at den kom akkurat da den gjorde. Dersom loven erstatter en annen lov, skal det stå noe om hvorfor det kom en ny lov.

Lovens innhold

Her går man nærmere inn på lovens innhold.

Det kan hende det er aktuelt med mellomoverskrifter på nivå 2 i denne delen. Dette vil variere fra lov til lov.

Dersom artikkelen er skrevet på nynorsk, skal overskriften være «Innhaldet i lova».

Historikk

Her går man nærmere inn på bakgrunn/kontekst for loven. Her bør også utviklingen frem til dagens lov omtales, samt eventuelle viktige endringer i loven.

Det kan hende det er aktuelt med mellomoverskrifter på nivå 2 i denne delen. Dette vil variere fra lov til lov.

Les mer i Store norske leksikon

  • rettsområdet/rettsområdene som loven hører inn under (f.eks. strafferett, selskapsrett, plan- og bygningsrett). Dette skal alltid være med.
  • tema (f.eks. arbeidsliv, dyrevern, helsepersonell)
  • relaterte lover (f.eks. lenke til forbrukerkjøpsloven fra artikkelen om kjøpsloven)

Eksterne lenker

  • Lovdata: kortnavnet på loven (det skal alltid lenkes til åpen Lovdata)
  • eventuelt forarbeider eller annen nyttig informasjon som ligger åpent på f.eks. Stortingets eller Regjeringens sider.

Litteratur

  • Her kan det vises til litteratur som kan være relevant for leseren. Dette punktet kan utelates.