Store norske leksikon er basert på at artikkelbasen oppdateres over tid. Utdaterte artikler skal endres, ikke slettes. Det er bare redaktørene som kan slette artikler. Send en e-post til redaktøren din eller til redaksjonsposten hvis du mener at en artikkel bør slettes.

Sletting av artikler gjør at all historikk og tidligere versjoner går tapt. Alle bilder og annet tekstinnhold som faktabokser eller tidslinjer knyttet til den gamle artikkelen forsvinner også.

I noen få tilfeller kan artikler slettes:

  • Dersom artikkelen er en dublett (to artikler som handler om nøyaktig det samme). Dobbeltsjekk i så fall om tekstene bør skrives sammen før du sletter.
  • Dersom artikkelen omhandler et tema eller en person som ikke faller inn under leksikonets relevanskriterier (for eksempel lokalhistorie eller debutanter).
  • Dersom artikkelen er helt feilaktig, ved at den for eksempel omhandler fagbegreper som ikke finnes. Vær oppmerksom på at vi ikke sletter artikler om utdaterte/foreldede begreper. I disse artiklene skriver vi at begrepet er foreldet, og hvilket begrep som eventuelt har avløst det.

Henvisningsartikler

Tidligere slettet vi korte artikler som bare inneholdt én setning i stort monn. Denne praksisen er nå endret. Ved å beholde artikkelen blir oppslagsordet lettere å finne for Google. Vi skriver for eksempel: «Hypertensjon er det samme som høyt blodtrykk.» Slike henvisningsartikler skal ikke ha mer tekst, flere lenker og heller ikke «Les mer...»

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen.