Årsmeldinga for 2022 (PDF)
Unike brukarar per månad + lesne artiklar per år
Unike brukarar per månad + lesne artiklar per år
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Årsmeldinga finnes også i PDF-format med illustrasjoner og noen flere tekster enn denne nettsiden. Vi anbefaler PDF-versjonen :-)

Store norske leksikon i tal
Store norske leksikon i tal
Lisens: CC BY NC SA 3.0

2022 kort oppsummert

Medlemsorganisasjonar i SNL

Foreininga Store norske leksikon er ein kunnskapsdugnad der universitet, høgskular og andre ideelle organisasjonar bidreg. I Universitets- og høgskulelova er formidling definert som ei kjerneoppgåve, og SNL er ein av kanalane der ­universiteta når ut med kunnskap til verkeleg mange nordmenn.

Medlemsorganisasjonar i SNL

Store norske leksikon er eit ålmennleksikon som dekkjer alle kunnskapsområde. Leksikonet er gratis, fritt tilgjengeleg og reklamefritt. Med opptil 3,5 millionar brukarar i månaden og 600 000 lesne artiklar kvar dag er snl.no Noregs største nettstad for kunnskapsformidling. I 2022 vart artiklane våre lesne 107 millionar gonger. Det er elevar og studentar som bruker oss aller mest.

Innhaldet i snl er redaksjonelt stoff som blir laga av fagekspertar med bidrag frå friviljuge. Alle kan bidra i kunnskapsdugnaden og få bidraga sine evaluerte av ein fagperson. Verket blir redigert etter redaktørplakaten.

Store norske leksikon byggjer på verk med røter heilt attende til 1907. Innhaldet blir oppdatert, signert og kvalitetssikra av 1125 fagansvarlege, fleirtalet er forskarar ved vitskaplege institusjonar. Universiteta er sjølve stammen i leksikonet. Den faglege forankringa er synleg for lesarane og styrkjer truverdet vårt. Det er unikt at så mange akademikarar i eit land driv så omfattande formidling på ei felles plattform, og at dei når så mange lesarar. Det står framleis mykje arbeid framfor oss med både artikkeloppdatering og rekruttering av fagekspertar, men mykje av innhaldet i leksikonet er blitt svært godt.

Leksikonet er blant dei mest brukte norskpubliserte nettstadene.

Samfunnsoppdraget

Grunnlova § 100

§ 100 i Grunnloven om ytringsfrihet. Leksika og oppslagsverk er viktige grunnlag for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Grunnlova § 100
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Gyldig kunnskap er en forutsetning for å forstå, argumentere og påvirke i et demokratisk samfunn. Derfor sier Grunnlovens paragraf 100 ikke bare at myndighetene er pålagt å legge til rette for at den offentlige samtalen skal være åpen, men også for at den skal være opplyst. Dette er kjernen i samfunnsoppdraget til både Store norske leksikon og foreningens medlemmer.

Demokratiseringen av medier har skapt en fragmentert offentlighet og spredt definisjonsmakten mellom mennesker, institusjoner og kommersielle aktører. De store institusjonene for forskning og utdanning i Norge har gått sammen om å opprettholde og styrke en viktig kilde til felles kunnskap, Store norske leksikon.

Tilgjengeliggjør et fellesgode

Universitetene og høgskolene tar et aktivt samfunnsansvar ved å formidle kunnskapen de produserer og besitter. De oppfyller kravet om å formidle bredt ved å stå bak leksikonartikler som det leses tre av hvert eneste sekund, døgnet rundt. Slik blir fellesgodet som kunnskapen utgjør, tilgjengelig for alle.

Det er viktig at de største kunnskapsinstitusjonene samler seg rundt én felles plattform for formidling på nettet. SNL kommer høyt i søkeresultatene til Google og andre søkemotorer fordi vi er en troverdig kilde som er mye brukt og lenket til. Godt innhold spredt over mange ulike nettsider er vanskelig å finne for leserne; én felles plattform er lettere å bruke og gjør merkevaren mer gjenkjennelig.

En autoritativ kilde

SNLs formål er «å publisere signert innhold redigert av fagfolk. Artiklene skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet og kildekritikk».

Et leksikon skal ikke bare samle faktaopplysninger, det skal også definere begreper og gi analyser av hendelser, emner og personer. I SNL bidrar noen av landets fremste fagfolk med slike analytiske tekster. Ved å gjøre dem tilgjengelige for alle bidrar leksikonet til et opplyst samfunn.

De fagansvarlige er håndplukkede eksperter innenfor hvert fagfelt. I tillegg er brukermedvirkning en viktig del av SNLs modell. At alle har mulighet til å bidra, skaper både gjennomsiktighet, engasjement og legitimitet. Endringsforslag og kommentarer fra bidragsytere sørger for at vi drar nytte av kompetanse fra hele samfunnet. Samtidig unngår vi at leksikonet blir elitistisk og fjernt fra folk flest. Bidragene gjør det også lettere å holde leksikonet oppdatert.

Når mange hundre fagfolk skriver signerte artikler i SNL, skaper de kilder som det kan henvises til, og der kvaliteten er enkel å vurdere basert på hvem forfatteren er. Artiklene fungerer som autoritative kildetekster, både for generell kunnskapsutvikling og i samfunnsdebatten.

Infrastruktur for kunnskap

På samme måte som samfunnet trenger troverdige nyhetskilder, trengs tilsvarende gode kilder for grunnlaget og bredden i kunnskapen. Selv i et mylder av innhold er det ingen selvfølge å finne gode kilder. Det kommer helt enkelt an på hvem som skaper nettinnholdet og om det er mulig å finne fram til de gode kildene.

Store norske leksikon er infrastrukturen der fagfolk har mulighet til å formidle faget sitt direkte til allmennheten i et nøkternt og tilgjengelig språk, uten at temaene må spisses for å passe en journalistisk vinkling eller baseres på nye forskningsgjennombrudd.

Vitenskapens stemme

Det er viktig at forskere og fageksperter når ut med god kunnskap og fakta, ikke minst om stridsspørsmål. Store norske leksikon har vitenskapelig basert innhold. Vi har ikke som mål i seg selv at innholdet skal virke «nøytralt» eller gjengi hva folk flest er enige om. Derimot skal vi gjengi hva forskerne er enige om, og oppsummere faglige uenigheter der det er relevant.

Åpenhet om hvem som skriver

Store norske leksikon praktiserer full åpenhet, og kildekritikk skal være enkelt. Kulturkomiteen på Stortinget formulerte i sin merknad til støtteordningen for nettleksikon: «Komiteen vil påpeke at åpenhet om hvem som skriver er vesentlig for å kunne utøve direkte kildekritikk, og derved kvalitetssikre og forbedre levende leksikalske oppslagsverk.»

Å mestre kildekritikk er en stadig viktigere forutsetning for å bli kunnskapsrik. Hos oss skal folk kunne se hvem som står bak all aktivitet, derfor krever vi at alle skriver under fullt navn. Hver eneste revisjon av alle artikler er tilgjengelig: Man kan se hvem som har foreslått endringer og hvem som har godkjent dem.

Over tid danner oppdateringshistorikken en fortelling om hvem som har definert den norske kunnskapsarven.

Innholdet

Antall bilder i SNL

Antall bilder i leksikonet er fortsatt for lavt, men i 2022 fikk vi inn 55 000 nye bilder, og 15 404 bildeløse artikler ble bildelagt. 45 prosent av artiklene har bilder,en nær dobling fra 24 prosent i 2019.

Antall bilder i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Vi gir ut fire leksika på snl.no:

  • Store norske leksikon – SNL er hovedleksikonet med 171 106 artikler. Det er et allmennleksikon, oppdatert av fagfolk hver eneste dag.
  • Store medisinske leksikon – SML er Norges største medisinske oppslagsverk med 12 368 artikler. SML oppdateres av medisinere.
  • Norsk biografisk leksikon – NBL er et historisk verk som kom ut fra 1999 til 2005.Det inneholder 5853 artikler om sentrale personer i norsk historie og blir ikke oppdatert.
  • Norsk kunstnerleksikon – NKL er et historisk verk som kom ut fra 1982 til 1986. Det inneholder 3819 artikler om norske kunstnere og blir ikke oppdatert. Nasjonalmuseet eier NKL.

I løpet av 2023 kommer dessuten Lille norske leksikon til å bli lansert og publisert.

Store norske leksikon på nett var opprinnelig basert på papirleksikonet i 16 bind som Kunnskapsforlaget utga i årene 2005–2007. Med årene har eksisterende artikler blitt utvidet og nye kommet til, og nå har SNL og SML til sammen over 180 000 artikler. Hvis verkene skulle vært utgitt i papirformat i dag, ville det utgjort 66 bind. Artiklene i leksikonet er alt fra korte begrepsdefinisjoner til lange historieartikler. Det er svært lite igjen av det opprinnelige papirleksikonet i dagens SNL.

Fram til 2016 fokuserte vi på å oppdatere og utvide de mest leste artiklene. Fra 2017 til 2021 prioriterte vi å gå gjennom artikler som ikke hadde blitt kvalitetssikret eller oppdatert siden de ble publisert på nett i 2009. Noe av dette var artikler som måtte nyskrives eller oppdateres grundig, og noe var artikler som hadde godt innhold, men som manglet det folk forventer av et moderne, digitalt leksikon: lenker, bilder og fulle setninger.

Under arbeidet med å gå gjennom alt innholdet vårt oppdaget vi en rekke artikler som bør forbedres, og det jobber vi med nå. I tillegg skal vi i større grad enn før skaffe nytt innhold på områder der vi vet at det er mangler, og vi vil dessuten øke kvaliteten på det innholdet vi har. Da er det både snakk om at artiklene skal være oppdaterte, at de skal være tilgjengelige for leserne og at vi skal jobbe på tvers av fagområder for å sikre at viktige temaer blir belyst fra flere sider.

Som et ledd i dette arbeidet kommer vi blant annet til å fortsette med å importere eksisterende leksika til SNL for å styrke oss på spesifikke områder. Vi kommer også til å arbeide videre med å gjøre viktig skolerelevant innhold mer tilgjengelig og nyttig. For denne delen av arbeidet vårt kommer vi til å dra veksler på arbeidet som gjøres med å bygge opp Lille norske leksikon.

Sammenligning av papirleksikonet og nettleksikonet

I 2010 ga Kunnskapsforlaget opp å drive Store norske leksikon. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB overtok leksikonet og etablerte en ny organisasjon. I 2014 ble denne omdannet til Foreningen Store norske leksikon, som blant annet har alle universitetene som eiere. Tekstbasen vi overtok, bestod av innholdet fra papirleksikonet Store norske leksikon. I løpet av de siste årene er innholdet blitt kraftig utvidet. Dersom vi skulle gitt ut leksikonet på papir i dag, ville det vært ca. 66 bind.

Sammenligning av papirleksikonet og nettleksikonet
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Lille norske leksikon

Lille norske leksikon fikk støtte fra fem organisasjoner i 2022

Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget til sammen 2,5 mill. kr i årlig støtte i oppstartsperioden for det nye leksikonet. I 2022 fikk Lille norske leksikon også tilskudd fra NFFO, Bergesenstiftelsen og Bufdir. Uten støtten ville det ikke blitt et nytt leksikon. Tusen takk!

Lille norske leksikon fikk støtte fra fem organisasjoner i 2022
Redaksjonen i Lille norske leksikon

Redaksjonen i Lille norske leksikon under planlegging av kategoristruktur og prioritering av hvilke artikler som er viktigst å få på plass. Til lanseringen i 2023 er det planlagt rundt 2000 artikler, men på sikt må det trolig være rundt 5000 artikler for å dekke de viktigste temaene.

Redaksjonen i Lille norske leksikon
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Lille norske leksikon
Lille norske leksikon
Lisens: CC BY SA 3.0

Skoleelever er blant de ivrigste og mest lojale brukerne av Store norske leksikon. Leksikonet brukes aktivt i undervisning og blant elever, også i barne- og ungdomsskolen. Da møter mange av de yngre brukerne tekster som er altfor vanskelige for dem. Mange lærere, foreldre og elever har tatt kontakt og ønsket seg et enklere leksikon. I 2022 startet arbeidet med et nytt oppslagsverk for alvor. Målet er at Lille norske skal lanseres på internett høsten 2023.

Det nye verket skal, i et enklere språk, tilby det samme som Store norske leksikon: et etterrettelig, oppdatert oppslagsverk, fritt for politisk og kommersiell agenda, redigert og signert med fullt navn, kvalitetssikret av fagfolk, gratis og åpent for alle på internett.

Lille norske leksikon skal ha universell utforming av tekst og design. Primærmålgruppen for det nye verket skal være 11-åringer. Tekst, artikkelutvalg og funksjonalitet skal utformes så Lille norske leksikon kan brukes av alle som ønsker et enklere alternativ til SNL. Vi ønsker også å gi et tilbud til folk med lesevansker, mennesker med et annet morsmål enn norsk, sterke lesere som er yngre enn målgruppa – eller hvem som helst som ønsker seg et kjapt og lettfattelig overblikk over et tema. Slik kan SNL oppfylle sitt formål og samfunnsoppdrag ved endelig å kunne tilby kvalitetssikret kunnskap til alle i Norge.

Tilgang på informasjon styrker demokratiet

Sakprosa har en sentral rolle i utviklingen av leseferdigheter og leseglede, og vi ser at leksikon er en sjanger som mangler for yngre lesere. Nysgjerrighet og kunnskapstørst bør belønnes med gode svar. Når unge leserne møtes med språk og innhold de forstår, bygges gode vaner for å identifisere og velge oppdaterte kunnskapskilder de vet de kan stole på. Kildekritiske lesere er bedre rustet til å stå imot falske nyheter, propaganda og villedende informasjon.

Dette legger grunnlag for større grad av deltakelse i samfunnet og styrker dermed demokratiet. Bedre tilgang på forståelig kunnskap bidrar også til å utjevne sosiale forskjeller, som vi vet oppstår i ung alder og som kan vare livet ut. Lille norske leksikon kan være et viktig bidrag til bevaringen av det norske tillitssamfunnet.

En ny modell for tekst

Forfatterkurs i Lille norske leksikon

I løpet av 2022 engasjerte redaksjonen 73 forfattere med erfaring som barne- og ungdomsbokforfattere, ­lærebokforfattere, journalister og klarspråk-skribenter. I løpet av året ble det utviklet en egen forfatter­veiledning og holdt forfatterkurs både fysisk og digitalt.

Forfatterkurs i Lille norske leksikon
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Å skrive enkelt for en ung målgruppe er en kunst. I Lille norske leksikon skal artiklene skrives av forfattere som er eksperter på å nå målgruppa. I løpet av 2022 engasjerte redaksjonen 73 forfattere med erfaring som barne- og ungdomsbokforfattere, lærebokforfattere, journalister og klarspråkskribenter. Forfatterne skriver artikler basert på innhold i SNL. I etterkant vil artiklene bli faktasjekket og kvalitetssikret av fagansvarlige i SNL. Denne modellen skiller seg fra SNL, hvor det er fagfolkene selv som skriver artiklene.

I løpet av 2022 er det blitt utviklet egen forfatterveiledning og holdt forfatterkurs både fysisk og digitalt. Å skrive enkelt nok har høy prioritet. Derfor har redaksjonen i Lille norske leksikon inngått samarbeid med Leser søker bok, Dysleksi Norge, Universitetet i Oslo og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger for å sikre god tilrettelegging for folk med lesevansker. Universell utforming og enkelt språk er en grunntanke i hele prosjektet.

Hvordan treffe leseren?

Testklasser for Lille norske leksikon over hele landet

Over 1300 elever på skoler over hele landet skal være med og teste artiklene i Lille norske leksikon. I samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har vi utviklet et testopplegg som skal sikre at vi får gode svar. Tilbakemeldingene skal vi bruke til å sikre at språk, utvalg og nivå er tilpasset målgruppene før lansering.

Testklasser for Lille norske leksikon over hele landet
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Unge lesere er, i likhet med voksne, interessert i alle mulige emner. Lille norske leksikon skal være et allmennleksikon med artikler innenfor alle temaer. Artiklene skal med enkle ord forklare viktige fenomener i det norske samfunnet og i verden. Før lansering i 2023 er målet å ha 2000 artikler klare.

Lærere i grunnskolen har uttrykt stor glede og entusiasme for at Lille norske nå er i gang. De har gitt oss verdifulle tilbakemeldinger underveis, og vi ønsker oss flere innspill fra elever og lærere. Derfor fikk vi i 2022 hjelp av Foreningen !les til å kontakte lærere over hele landet. Vi ba klasser som ville hjelpe til, om å sende søknad, sammen med en lærer, om å få bli testklasse. Disse skal lese og vurdere artikler. I samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har vi utviklet et testopplegg som skal sikre at vi får gode svar. Tilbakemeldingene skal vi bruke til å sikre at språk, utvalg og nivå er tilpasset målgruppene før lansering. 38 klasser fra alle fylker i landet ville være med – det er til sammen over 1300 elever!

Kunnskap folk stoler på

SNL og Wikipedia
SNL og Wikipedia
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Aldri før har så mange nordmenn lest leksikon som nå. Mens papirleksikon var en dyr investering som fantes i et mindretall av norske hjem, er nettleksikonet tilgjengelig for alle med tilgang til internett. For første gang i historien er leksikon blitt allemannseie på ordentlig.

Oppslutningen om Store norske leksikon er stor og voksende, og de siste par årene har det blitt lest mer enn 100 millioner artikler på SNL per år: I 2022 hadde snl.no 107 millioner sidevisninger, en ørliten nedgang på 3,6 prosent fra 2021. På vanlige hverdager utenom skoleferiene var over 200 000 unike brukere innom snl.no, og i løpet av januar hadde leksikonet 3,5 millioner unike brukere. Få, om noen, sammenlignbare norske nettsteder vokser så raskt som Store norske leksikon.

Høy tillit

Slik svarer nordmenn når vi ber dem beskrive SNL med tre ord.
Slik svarer nordmenn når vi ber dem beskrive SNL med tre ord.
Lisens: CC BY SA 3.0

Disse tallene er et resultat av mange års jobbing for å styrke innholdet, kombinert med strategisk kommunikasjonsarbeid for å fortelle hvordan innholdet skapes og kvalitetssikres. SNL står svært sterkt blant unge internettbrukere, både i kjennskap, bruk og tillit.

Opinion har gjennomført spørreundersøkelser for Store norske leksikon i 2019, 2020 og 2022. Disse gir god innsikt i tilliten og oppslutningen SNL har i befolkningen i dag, sammenlignet med andre store informasjonskilder på nett. 55 prosent av befolkningen vet at snl.no er nettadressen til Store norske leksikon; i aldersgruppen 15–29 år er 83 prosent kjent med dette, mens blant dem over 50 år er tallet rundt 40 prosent. Kjennskapen til snl.no faller altså jo eldre man er.

32 prosent av dem som kjenner SNL, bruker leksikonet én eller flere ganger i uka, og over halvparten av dem over 60 år som kjenner til snl.no, er innom leksikonet minst én gang i måneden. Over 90 prosent av dem under 30 har brukt SNL til skole eller studier, og i befolkningen som helhet har rundt 35 prosent brukt leksikonet til arbeid, og 65 prosent har brukt det på fritiden.

Undersøkelsene viser også at tilliten til leksikonet er svært høy: 94 prosent av dem som kjenner til SNL, svarer at de stoler på innholdet i stor eller svært stor grad. Ingen svarer i svært liten eller liten grad. 88 prosent vet at SNL er skrevet og kvalitetssikret av fagfolk, og 80 prosent er helt eller litt enige i påstanden «Jeg får svar på det jeg lurer på i Store norske leksikon». 82 prosent sier at de stoler mer på SNL enn på Wikipedia.

Utfordringer

Kjennskapen til SNL som en digital kunnskapskilde er fremdeles for lav blant dem over 50 år. I denne aldersgruppen forbindes navnet Store norske leksikon først og fremst med skinninnbundne bøker, ikke med en nettside. Målrettet merkevare- og omdømmebygging i denne aldersgruppen er derfor et prioritert område for SNL.

De siste par årene har vi fått drahjelp av pandemien til å få bredere lag av befolkningen inn på snl.no, ved at flere enn tidligere søkte etter kvalitetssikret kunnskap på internett.

Tillit og bruk av SNL
Tillit og bruk av SNL
Lisens: CC BY SA 3.0

Nynorsk i SNL

Samanlikning av lesartala til Allkunne med lesing av nynorskartiklar i SNL

Lesing av nynorskartiklar i SNL samanlikna med lesing av allkunne.no. Eitt av måla med at SNL tok over Allkunne er å få fleire til å lese nynorsk, og det har lukkast. I takt med at fleire artiklar i SNL blir omsette til nynorsk, vil nynorsklesartala stige.

Samanlikning av lesartala til Allkunne med lesing av nynorskartiklar i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Nynorsk: frå 0 til 19 000

Artiklar på nynorsk i SNL

Tal nynorskartiklar i SNL per år. Ved inngangen til 2023 hadde SNL 18 879 artiklar på nynorsk. 1911 av desse kjem frå Allkunne, resten er omsette eller nyskrivne på nynorsk.

Artiklar på nynorsk i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikon er eit tospråkleg leksikon. Forfattarane vel sjølve om dei vil skrive på bokmål eller nynorsk. Men det er først gjennom samarbeidet med Nynorsk kultursentrum frå 2020 at nynorsken har breidd seg i leksikonet. No har SNL nesten 19 000 artiklar på nynorsk.

Nynorsken hadde lenge dårlege kår i Store norske leksikon. I nesten 100 år var det ikkje skrive eit einaste ord på nynorsk i leksikonet. Så da nettredaksjonen på 2010-talet vedtok ein ambisjon om å bli eit tospråkleg leksikon, var det eit viktig strategisk skifte. Men det gjekk trått: Medan SNL hadde høg produksjon og mange lesarar, så gjekk det seint med nynorskandelen.

Allkunne blir del av SNL

Samstundes vart det produsert godt leksikoninnhald på nynorsk i nettleksikonet Allkunne. Allkunne vart stifta av Nynorsk kultursentrum og Det Norske Samlaget i 2009 med ambisjon om å lage eit heilskapeleg ålmennleksikon.

Gjennom dryge ti år hadde dei bygd ein leksikonbase med 25 000 artiklar. Mykje av stoffet var henta frå andre verk, men ein god del var eigenprodusert innhald med høg kvalitet. Men i ei tid der lesarane kjem frå Googlesøk, så vann ikkje nynorskleksikonet fram i trefflista, og altfor få lesarar fann det gode stoffet.

I 2020 vart SNL og Nynorsk kultursentrum samde om at SNL skulle overta det eigenproduserte innhaldet til Allkunne. I 2021 og 2022 vart 1911 artiklar flytte frå Allkunne til SNL, og i juni 2022 vart allkunne.no stengd. Satsinga på å auke talet på nynorskartiklar i SNL vil halde fram i 2023 og vidare.

Satsing på meir nynorsk i SNL

Mest lesne nynorskartiklar i SNL i 2022
Mest lesne nynorskartiklar i SNL i 2022
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Det er eit stort ansvar SNL no skal aksle, med å vere ein god tenar for fagspråk på båe dei to norske skriftspråka.

SNL skal ikkje berre ha nynorsk på nokre få temaområde, vi skal bruke nynorsk i alle kategoriar. Lesarane skal få møte nynorsk i medisin, geografi, historie, teknologi og så vidare. For å få til dette har vi sett i gang storstilt omsetjing av artiklar frå bokmål til nynorsk. I 2022 vart 1544 artiklar omsette til nynorsk. I 2023 blir Vesle norske leksikon lansert, der nynorskartiklar skal stå side om side med artiklar på bokmål, som i SNL.

Arbeidet med nynorsk har òg vore ein prøvestein for arbeid med maskingenerert prosa. I 2022 publiserte SNL for eksempel artiklar om alle fuglar i verda, der dei fleste er på nynorsk.

Samarbeidet med Nynorsk kultursentrum har vore viktig for nynorsken i SNL. Språkblikket som var viktig i Allkunne-redaksjonen, er i ferd med å feste seg i SNL-redaksjonen. Redaktørar og fagansvarlege i SNL har latt seg inspirere til å skrive nynorsk, og ved slutten av 2022 hadde SNL nesten 19 000 artiklar på nynorsk. Det er ein milepæl i norsk leksikonhistorie.

Leserne

Mest leste kategorier i Store norske leksikon i 2022

Mest leste kategorier i Store norske leksikon i 2022. Medisinartiklene ble lest 18 millioner ganger.

Mest leste kategorier i Store norske leksikon i 2022
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Lesing av SNL fra mobil og datamaskin i 2022

63 prosent leste SNL fra mobil i 2022. Bruken av SNL fra mobil øker hvert år. Vi ser at mobilbruken er svært jevn gjennom året, mens desktop varierer svært mye mellom ukedagene og gjennom året. Medisinstoffet er over­representert på mobil sammenlignet med desktop, særlig på kveldstid.

Lesing av SNL fra mobil og datamaskin i 2022
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Lesing av SNL per ukedag og måned i 2022
Lesing av SNL per ukedag og måned i 2022
Lisens: CC BY NC SA 3.0

SNL har en ung leserskare. Det viser både undersøkelser og lesemønstre. I Opinion-undersøkelser utført i 2019, 2020 og 2022 svarte mellom 83 og 95 prosent av dem mellom 15 og 18 år at de kjente til snl.no. 89 prosent av de yngste sier at de bruker leksikonet minst én gang i måneden, mens 68 prosent av respondentene i aldersgruppa 19–29 år svarte det samme.

Skoleelever og studenter utgjør likevel bare én av mange lesergrupper og utgjør ikke flertallet. Store norske leksikon har år for år økt oppslutningen i den generelle befolkningen, enten de skal finne fakta til familiequizen, gjøre research på jobb, forstå bakgrunnen for store og små nyheter, eller rett og slett bare tilegne seg ny kunnskap fra lenestolen.

Mye leste artikler i 2022

Mye leste artikler i Store norske leksikon per måned i 2022. De mest leste artiklene i 2021 var stjernetegn (lest 211 578 ganger), første verdenskrig (190 205), narsissistisk personlighetsforstyrrelse (183 593) og islam (153 066).

Mye leste artikler i 2022
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Lesemønstre

Det er stor variasjon i lesemønstrene i leksikonet. Noen artikler leses så og si bare på hverdager, noen leses stort sett i helgene, andre til høytider, noen bare på sommeren og noen bare om vinteren.

I statistikk snakker man ofte om den lange halen. Leksikonet er virkelig en lang hale: Det er 193 000 artikler i leksikonet. De 1000 mest leste artiklene står for 27 prosent av lesingen, de 100 000 minst leste artiklene står for 28 prosent av lesingen.

Slik er et leksikons natur. Mange artikler er gode og oppdaterte, men blir knapt lest. Men plutselig er det en sak i nyhetene som gjør at mange får behov for å forstå et ord eller trenger bakgrunnskunnskap. I 2022 var det for eksempel mange som plutselig trengte å forstå hva oligarki, grunnrente, apekopper eller sportsvasking er.

Lesemønstre for noen artikler gjennom året
Lesemønstre for noen artikler gjennom året
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Slik lager vi leksikon

Et lite utvalg artikler som ble jobbet mye med i 2022
Et lite utvalg artikler som ble jobbet mye med i 2022
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Oppdateringsstatus og lesertall
Oppdateringsstatus og lesertall
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikon skal ha oppdatert og kvalitetssikret innhold. Vi er mange som jobber for at vi skal lykkes med det, og det trengs mange rutiner for at jobben skal bli gjort på en god og effektiv måte.

Fagansvar

Artiklene i leksikonet er sortert i kategorier. For hver kategori trenger vi det vi kaller en fagansvarlig. En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for å ta seg av en bestemt del av leksikonet. Samme person kan ha ansvar for flere kategorier.

Det er redaktørene som avgjør hvem som skal være fagansvarlige. Ved inngangen til 2023 var det 1125 fagansvarlige i SNL. Vi må trolig ha rundt 1500 fagansvarlige for å dekke alle områder i leksikonet.

Hvem skriver innholdet?

Tekstene i leksikonet bygger nesten alltid på tidligere versjoner, og våre fagansvarlige oppdaterer de gamle artiklene. Dette er en unik form for samskriving, der botanikere i dag bygger videre på og korrigerer artikler fra forrige generasjons botanikere, og der sosiologer eller historikere utvider artikler som er skrevet av medisinere eller ingeniører for å sikre at et tema blir dekket fra flere synsvinkler. De fagansvarlige skriver også nye artikler når det trengs.

Redaktørene skal ikke skrive artikler selv. Vår jobb er å finne gode fagansvarlige, motivere dem til formidling, hjelpe dem med prioritering og bistå dem i å finne formuleringer som er tilgjengelige og forståelige samtidig som de er faglig troverdige. Sammen sørger vi for at artiklene forteller det leserne lurer på, har godt språk, bilder og lenker, at de er balanserte og at de følger den formen leksikonartikler skal ha.

Arbeidsflyt

De fagansvarlige publiserer sine oppdateringer direkte i leksikonet. Redaktørene kontrollerer ikke endringer før de blir publisert, men går gjennom alt som blir gjort i leksikonet i etterkant.

Hver uke er det et par redaktører som har som oppgave å gå gjennom alle endringer som blir gjort, både for kvalitetskontroll, for å hjelpe til med struktur og formuleringer, og for å ha oversikten over hva som blir gjort. Det er vanligvis flere hundre endringer som blir publisert hver dag, så det er en tidkrevende jobb, men det er fremdeles mer effektivt enn å sende alle endringer til en redaktør på forhånd for godkjenning. Redaksjonen følger også med på kommentarer og endringsforslag fra leserne og hjelper til med illustrering av artikler.

Prioritering og dugnadsånd

Det er en utfordring å ha oversikt og styre arbeidet. Hva er det de fagansvarlige jobber med akkurat nå, og hvor bør vi legge inn innsatsen? Hvilke artikler har folk kommentert og foreslått endringer i, og har den fagansvarlige svart? Er det noen viktige artikler vi mangler eller noen fagområder som trenger utvidelse? Og hvordan skal 15 redaktører sørge for at 1125 ulike mennesker fra hele landet arbeider best mulig – og ganske likt – med 170 000 artikler?

Når redaksjonen veileder fagansvarlige, prioriterer vi etter lesertall, aktualitet, hvor faglig sentralt innholdet er og i hvilken grad det er utdatert. Samtidig er leksikonet en dugnad. Alle vet at når det først dukker opp ivrige entusiaster på en dugnad, er det lurt å holde dem i gang. Og på noen områder har det vært langt enklere å finne engasjerte eksperter enn på andre. Derfor er enkelte fagområder mye mer gjennomarbeidet enn andre, blant annet innen musikk, kunst, norsk geografi, anatomi og design.

Det som eksperter innen et fag mener er viktig, og det allmenheten er mest opptatt av eller har mest behov for å lære om, er ikke alltid det samme. Balansen mellom faglig relevans og lesernes behov er noe vi bruker mye tid på å finne sammen med de fagansvarlige.

Interaksjon

De fagansvarlige har tilgang til løpende, oppdatert statistikk for artiklene sine, både lesertall og tidspunkt for siste oppdatering. Dette er en stor hjelp for redaktører og fagansvarlige når vi prioriterer ressursbruk. Dessuten er lesertallene inspirerende for de fleste!

Redaktørene følger med på det de fagansvarlige gjør, og dessuten på lesertall og innkomne forslag. De fagansvarlige er forventet å behandle alt fra spørsmål fra skoleelever til fagtunge endringsforslag om komplisert stoff.

For å holde styr på hvilket innhold som trenger å jobbes med, har vi et internt system for å merke enkeltartikler som bør oppdateres, utvides eller illustreres. Det gjør det mulig for oss å ha oversikt over store kategorier og se hvor mange av artiklene som bør prioriteres til enhver tid.

Teknisk plattform

Store norske leksikon er en ren nettjeneste, og vi er helt avhengig av en god teknisk plattform. Plattformen skal sørge for at brukerne lett kan finne det de leter etter, at artiklene er gode å lese og at søkemotorene klarer å indeksere innholdet. Samtidig er den tekniske plattformen arbeidsverktøyet til de fagansvarlige og redaksjonen.

Publiseringsverktøyet vårt er spesialutviklet for leksikonet. Det er selskapet −Minus som har utviklet plattformen de siste ti årene, i nært og daglig samarbeid med redaksjonen, og vi arbeider fremdeles med å gjøre den bedre og mer effektiv.

Leksikonet har en rekke særegne behov: Det må være klart hvem som har ansvar for hver enkelt artikkel og hvem som har skrevet den, og systemet må holde orden på hvem som har oppdatert hva, betaling til fagansvarlige, kommentarer og innspill. De siste årene har vi fått mange nye funksjoner, som kvalitetsvurderinger, arbeidslister og detaljert statistikk på artikkelnivå, og dette har gjort arbeidsflyten mye mer effektiv.

Leksika som er blitt del av SNL

De siste årene har vi inkorporert flere leksikalske oppslagsverk i SNL.

Slik blir innhold av høy kvalitet tilgjengelig og bevart, det får flere lesere og blir oppdatert av fageksperter. Vi har særlig satset på å overta rettighetene til verk som omhandler kulturhistorie i bred forstand, fordi dette har vært en mangel i SNL.

Jusleksikon.no

I 2022 overtok SNL jusleksikon.no, og vi har begynt på arbeidet med å gjennomgå og kvalitetssikre 1500 artikler om juridiske emner før de blir del av SNL.

Allkunne

1800 artikler fra nynorskleksikonet Allkunne ble del av Store norske leksikon i 2021 og 2022. Se neste kapittel.

Norsk bunadleksikon

2000 artikler fra storverket Norsk bunadleksikon av Bjørn Sverre Hol Haugen ble del av SNL i 2021. Artiklene er gjennomgått og oppdatert av bunadviter Barbro Storlien.

Arkitekturleksikon

I 2018–2021 publiserte SNL store deler av Arne Gunnarsjaas Arkitekturleksikon. Tekstene er utvidet og kvalitetssikret.

Norsk presses historie

I 2018–2021 ble artikler fra Norsk presses historie om så å si alle aviser som noensinne er gitt ut i Norge, publisert i SNL.

Kirker i Norge

I 2019 ble artiklene om de norske stavkirkene fra Kirker i Norge (Arfo forlag) del av SNL. I 2022 og 2023 blir artikler om flere hundre andre kulturhistorisk viktige kirker publisert i leksikonet.

Krydder, Frukt og grønnsaker

SNL har over 4000 artikler om planter. De fleste er skrevet ut fra de botaniske egenskapene til plantene og hadde for lite om matlaging og kulturhistorie. Tekst fra Kari Vetlesens Krydderleksikon og Frukt- og grønnsaksleksikon ble del av SNL i 2021 og 2022.

Norsk jaktleksikon

I 2020 ble tekster og illustrasjoner fra Norsk jaktleksikon del av SNL.

MetLex

I 2017 ble Meteorologisk institutts oppslagsverk MetLex del av SNL. Det oppdateres av fagfolk ved instituttet.

Fagansvarlege og forfattarar

Kart over fagansvarlege i SNL
Kart over fagansvarlege i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Fagansvarlege i SNL i 2022
Fagansvarlege i SNL i 2022
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Kvaliteten på innhaldet i Store norske leksikon stammar frå dyktige og dedikerte fagansvarlege og fagmedarbeidarar.

Ein fagansvarleg er ein fagekspert som har ansvar for éin eller fleire kategoriar i leksikonet. Dei oppdaterer artiklar, kvalitetssikrar endringsframlegg, svarer lesarane og formidlar kunnskap til ålmenta. Fagmedarbeidarane er ei blanding av fagekspertar som leverer artiklar, studentar som oppdaterer enklare artiklar og illustrasjonar, og andre personar som blir rekrutterte av redaksjonen til spesifikke oppgåver.

Ved inngangen til 2023 hadde leksikonet 1125 fagansvarlege og fagmedarbeidarar. 68 prosent (758) arbeider ved vitskaplege institusjonar – 56 prosent (626) ved medlemsorganisasjonane i snl. På ikkje-akademiske område, som ein del geografi, kultur og idrett, har vi mange fagjournalistar eller andre med solid arbeidserfaring frå feltet.

I 2022 oppdaterte dei fagansvarlege 33 562 artiklar. For dei fagansvarlege er snl ein sentral kanal for å formidle grunnleggjande kunnskap innan fagfeltet kvar enkelt brenn for. Leksikonet gjer at dei kan nå store lesargrupper med fagstoff formulert på norsk.

For universiteta er snl den største skriftlege formidlingskanalen til ålmenta og eit utstillingsvindauge for kunnskapsproduksjonen som skjer ved institusjonane.

Dei siste tre åra har vi verva 504 nye formidlarar, samtidig som det kvart år også er ein del som må trekkje seg. I 2022 rekrutterte vi 258 nye fagansvarlege. Vi må truleg ha 1500 fagansvarlege for å dekkje heile leksikonet, så det står framleis att ein del rekruttering.

Statistikk over fagansvarlege i SNL
Statistikk over fagansvarlege i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikons historie

SNLs historie
SNLs historie
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Nasjonal bølge fra 1905

Det begynte med Illustreret norsk konversationsleksikon, utgitt fra 1906 til 1913. En ung nasjon trengte et eget oppslagsverk som viste verden sett med norske øyne. Suksessen dannet grunnlaget for nye utgaver under navnet Aschehougs Konversasjonsleksikon.

Hovedkonkurrenten ble Gyldendals konversasjonsleksikon med en folkelig profil, lavere pris og mer praktisk stoff. Andre leksikon som Kringla Heimsins, Nyco ettbindsleksikon og Norsk familiebok vitner om tøff konkurranse. De motkulturelle Arbeidernes Leksikon og Norsk allkunnebok viser at sjangeren også ble en arena for kunnskapskamp og språkkamp.

Leksikongullalder fra 1978

Leksikon var god butikk, og det sies at Norge var landet med flest leksikonsett per innbygger. Men å lage leksikon er kostbart.

I 1975 slo Aschehoug og Gyldendal sine leksikon- og ordbokavdelinger sammen i det nyopprettede Kunnskapsforlaget. Driften ble svært lønnsom i konkurranse med leksikon fra Cappelen, Tiden, Damm og Pax. Første utgave av Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon kom ut i 1978–1981, og de neste tjue årene ble en gullalder for leksikonet.

SNL.no fra 2000

Da Store norske leksikon kom på nett i 2000, ble digitale abonnementer solgt parallelt med papirutgivelser: snl.no var en av de første norske netttjenestene med betalingsmur. Men i møte med Wikipedias gratis og brukergenererte innhold var det ikke lett å selge kunnskap, verken digitalt eller på papir. I 2009 ble snl.no relansert som et gratis og reklamefinansiert leksikon hvor redaksjonell kontroll og signerte artikler ble kombinert med brukermedvirkning. Heller ikke dette viste seg å gi et økonomisk grunnlag for videre drift, og i 2010 annonserte Kunnskapsforlaget at de ville avvikle hele leksikonet.

Eid og oppdatert av akademia

Mange hadde likevel troen på nasjonalleksikonet. Finansiert av Stiftelsen Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB ble det etablert en ny organisasjon og redaksjon i 2011 som ga leksikonet fart og tillit på nett. Våren 2014 ble det etablert en statlig støtteordning for nettleksikon, og høsten 2014 tok universitetene kollektivt ansvar for leksikonet gjennom Foreningen Store norske leksikon.

I 2022 – etter 116 år med kunnskapsdugnad og med en modell som kombinerer åpenhet og medvirkning, fart og faglighet – står Store norske leksikon i en særstilling blant leksika i Europa.

Internasjonalt samarbeid

Tilgang til kvalitetssikra oppslagsverk I Europa og Nord-Amerika

Tilgang til kvalitetssikra kunnskaps­kjelder er eit viktig grunnlag for demokratiske og opne samfunn.

Mange europearar har ikkje tilgang til kvalitetssikra oppslagsverk på eige språk.

I nokre land (t.d. Finland, Island og Portugal) har det aldri eksistert nettbaserte, kvalitetssikra oppslagsverk. I andre land (t.d. Sverige, Tyskland og delvis Frankrike) har leksikona betalingsmurar. I fleire land har ikkje leksikona klart den digitale overgangen og gått konkurs (t.d. Spania og Estland).

Tilgang til kvalitetssikra oppslagsverk I Europa og Nord-Amerika
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikon har etablert ein modell for eigarskap, drift og produksjon som er unik i verda. Fleire land ønskjer å lære av den norske leksikonmodellen, og SNL-redaksjonen har teke internasjonal leiarskap.

Vi har sterk tru på at internasjonalt samarbeid både vil styrkje SNL og bidra til å eksportere ein modell som norsk akademia og andre kan vere stolte av. Samarbeid med europeiske partnarar vil løfte kvalitetssikra kunnskap høgare opp på EUs dagsorden, slik at ein kan leggje til rette for ei styrking av leksikon – og tilliten til fakta – over heile Europa.

I 2019 organiserte vi den første internasjonale leksikonkonferansen på fleire tiår, med deltakarar frå 17 land. I 2020 organiserte vi eit digitalt oppdateringsmøte med 60 deltakarar, og i oktober 2022 deltok vi på leksikonsamling i Kroatia. I 2023 har vi invitert nesten alle leksikon i verda til Oslo.

Samarbeid Noreg–Danmark

SNL har eit svært tett samarbeid med det danske nasjonalleksikonet Lex.dk. Det danske leksikonet har same redaksjonelle modell som SNL, brukar SNL-teknologi og SNL er ansvarleg for teknisk drift av nettsidene.

Den Store Danskes historie er ganske lik SNLs: I 2017 gav danske Gyldendal opp å drive leksikonet. Samfunnsdebatten etter nedstenginga av Den Store Danske var òg ganske lik debatten kring SNL i 2010 og 2011, med eitt viktig unntak: I 2017 og 2018 var det ingen som tvilte på at samfunnet har bruk for eit fagredigert og kvalitetssikra leksikon. I Danmark tok redningsaksjonen for leksikonet berre nokre månader, fordi ein kunne basere seg på «den norske model» frå SNL.

Foreningen Lex.dk vart etablert i 2019 og er nesten identisk med SNL. Medlemene i foreininga er Danske Universiteter, Gads fond, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og danske Gyldendal. Lex.dk har i 2022 fått på plass ein ny redaksjon og er i ferd med å rekruttere fagansvarlege til leksikonet.

I 2020 vart Den Store Danske, Trap Danmark og ei rekkje andre leksikon lanserte på den nye plattforma Lex.dk. Denne plattforma blir drifta og utvikla av SNL, finansiert av danske midlar. Samarbeidet gjev ikkje berre økonomiske fordelar for SNL, men opnar òg for redaksjonelt og organisatorisk samarbeid. Vi meiner at dette er ein modell som står støtt i god nordisk tradisjon for fellesskapsløysingar og vi gler oss til å samarbeide vidare med systerorganisasjonen sør for Skagerrak!

Samarbeid Noreg–Latvia

SNL har også dei siste åra samarbeidd med det latviske nasjonalleksikonet. Redaksjonane har møtt kvarandre, diskutert redaksjonell praksis, språklege utfordringar for begge leksikona, illustrasjonar og ikkje minst utveksling av stoff gjennom omsetjing. Etter siste seminar vart det plukka ut eit knippe SNL-artiklar som skal omsetjast til latvisk. Til gjengjeld har SNL fått fleire artiklar frå det latviske leksikonet som er omsette til norsk.

SNL i media

Grafen viser tal gonger Store norske leksikon har blitt sitert i norske aviser m.m. per år. I 2022 vart SNL sitert  12 815 gonger.

I media blir Store norske leksikon primært bruktsom kjelde og leverandør av bakgrunnsfakta tilredaksjonane. Store norske leksikon vart sitert inorske medium kvar einaste dag i 2022, og fleiregonger enn nokosinne tidlegare.

Grafen viser tal gonger Store norske leksikon har blitt sitert i norske aviser m.m. per år. I 2022 vart SNL sitert 12 815 gonger.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikon blir sitert i media kvar einaste dag, året rundt. I media blir Store norske leksikon primært brukt som kjelde og leverandør av bakgrunnsfakta til redaksjonane. Store norske leksikon vart sitert i norske medium kvar einaste dag i 2022, og fleire gonger enn nokosinne tidlegare.

Sagt om SNL i 2022

Av og til bryt det laus debatt om innhaldet, nokon finn feil, er usamde eller har lyst til å skryte av kva dei har bidrege med.

Her har vi samla nokre av sakene om Store norske leksikon i 2022.

Et lite utvalg saker OM Store norske leksikon i 2022
Et lite utvalg saker OM Store norske leksikon i 2022

Utfordringer

Samiske SNL

Artiklene om samer, samisk kultur og historie er gjennomgående svært mye lest. De siste årene er mange av artiklene utvidet og forbedret, men det gjenstår fortsatt mye før den samiske historien er godt nok dokumentert i SNL. På samenes nasjonaldag 6. februar var hele forsiden på snl.no dekket av samiske farger og artikler.

Samiske SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Øke kjennskapen blant dem over 50

Kjennskapen til Store norske leksikon som et digitalt oppslagsverk er altfor lav blant dem over 50 år. Mens godt over 90 prosent av de yngste kjenner til SNL som en digital tjeneste, er det langt færre blant de eldste som kjenner til nettstedet snl.no (41 prosent av dem over 60 år). Det er viktig at hele befolkningen har lik tilgang til og kjenner til kilder for kvalitetssikret kunnskap. I tillegg er SNL i hovedsak en offentlig finansiert kunnskapskilde og er avhengig av oppslutning i alle samfunnslag og aldre.

Fortsette å øke lesertallene

Antall leste artikler i Store norske leksikon økte hvert eneste år fra 2009 til og med 2021. I 2022 opplevde viimidlertid en liten nedgang i leste artikler. Det vil bli spennende å se om leksikonet nærmer seg et tak. Samtidigser vi at antall unike brukere øker.

Et viktig grep for å fortsette å få flere lesere er å avdekke artikler som mangler i leksikonet. Vi ser atnypubliserte artikler med oppslagsord av allmenn interesse raskt får høye lesertall, og flere av artiklene på listene over årets mest leste artikler er nye. Vi fortsetter å identifisere søkeord som mangler i leksikonet, men som er viktige for elever eller studenter, eller som er av allmenn interesse, og jobber med å få på plass disse.

Øke kjennskapen til modellen

Flere viktige prinsipper i SNLs modell er for dårlig kjent blant leserne, blant annet at SNL kombinerer fagfolks ekspertkunnskap med bidrag fra folk flest. Bare 7 prosent av dem som kjenner til snl.no, vet at alle kan bidra med innhold.

Også universitetenes og de andre medlemmenes eierskap i SNL er for dårlig kjent – ikke minst blant medlemsinstitusjonenes egne ansatte og studenter.

Rekruttere flere fagansvarlige

Å holde SNLs omfattende innhold oppdatert krever tid og ressurser. Flere fagansvarlige trengs for å dekke alle kategoriene i leksikonet, men dette krever både mer oppfølging fra redaksjonen og fører til større honorarutgifter.

Antallet fagansvarlige vokser også raskere enn redaksjonen utvides: I 2022 ble det rekruttert 258 nye fagansvarlige. Vi må finne nye måter å følge opp stadig flere fagansvarlige uten at det går ut over kvaliteten.

Redaktørene i Store norske leksikon har typisk ansvar for mellom 10 000 og 20 000 artikler hver,og til sammen koordinerer de over 1100 fagansvarlige og fagmedarbeidere. De fleste i redaksjonen har dessuten oppgaver innen ledelse, økonomi,administrasjon, utvikling eller kommunikasjoni tillegg til redaktøransvaret.

Bedre kjønnsbalanse

39 prosent av fagansvarlige i leksikonet er kvinner. Det er en økning fra 32 prosent i 2019. Selv om disse tallene er bedre enn mange sammenlignbare organisasjoner, er vi ikke tilfreds, og vi arbeider for jevnere kjønnsbalanse blant forfattere og fagansvarlige.

Juss til toppen av prioriteringslista

I mange år var medisin det høyest prioriterte fagområdet i SNL. Medisinartiklene leses svært mye, og vi har brukt flere år på forbedringer og utvidelser.

Nå er det juss som er øverst på prioriteringslista: SNL skal ha artikler om rettshistorie, alle lover og gode ordforklaringer av vanskelige begreper. Det mangler flere tusen jussartikler i SNL, som må skrives i løpet av de neste årene.

Organisasjonen

Styret og redaksjonen i SNL
Styret og redaksjonen i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Foreininga Store norske leksikonhadde fyrste heile driftsår i 2015, og leksikonet fekk då igjen ein solid grunnmur. Medlemene er universiteta og andre kunnskapsinstitusjonar. Foreininga Store norske leksikon skal bidra til at medlemenes kompetanse i heile det norske kunnskapsuniverset blir synleg og tilgjengeleg i ei brei demokratisk offentlegheit. Leksikonet er ein kunnskapsdugnad, og difor er foreiningsforma godt eigna: ei sjølveigande samanslutning som skal fremje eit felles føremål.

Styret

Leksikonet blir leia av eit styre som er vald av årsmøtet i foreininga. Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, har vore styreleiar sidan 2016.

Fleire styremedlemer er sentralt plasserte ved ulike universitet: Rektor Margareth Hagen (UiB), professor Gro Bjørnerud Mo (UiO), kommunikasjonssjef Hanne Karde (UiT), professor Helge Holden (NTNU) og førsteamanuensis Sofie Høgestøl (UiO) er tilsette ved universiteta. I tillegg sit kommunikasjonssjef Line Gaare Paulsen (IKT Norge) og tilsettrepresentant Anne Eilertsen i styret.

Redaksjonen

Erik Bolstad har vore sjefredaktør og dagleg leiar for foreininga sidan 2016.

I løpet av 2022 var det 22 personar som var tilsette i redaksjonen, fordelt på 15,4 årsverk. Snittalderen i redaksjonen var 39 år i 2022. Redaktørane har variert fagleg bakgrunn frå mellom anna journalistikk, matematikk, teknologi, sosiologi, leiing, musikkvitskap, historie, medisin og litteratur.

I pandemiåra 2020 og 2021 var det ikkje mogleg å reise rundt til medlemsinstitusjonane. I 2022 prioriterte vi difor rekrutteringsturnear til universiteta. Vi møtte hundrevis av bidragsytarar, rekrutterte 258 nye fagansvarlege og fekk møtt leiinga på mange universitet.

I 2022 starta arbeidet med å lage Lille norske leksikon, og vi fekk tre nye tilsette som skal arbeide med satsinga.

I 2022 slutta Stig Arild Pettersen og Jostein Riiser Kristiansen i redaksjonen. Nye tilsette var Tomaris Semet, Kjersti Kanestrøm Lie, Åsmund Gram Dokka, Mina Hennum Mohseni, Marion Godager Tveter (midl.), Håvard Ringsevjen (midl.), Elen Zickfeldt (midl.), Kristine Magnesen (midl.). Det var uvanleg mange tilsetjingar i 2022, men tal årsverk auka likevel berre med 2,3.

Økonomi

Inntektene i 2021 var på 29,1 mill. kr: 56 prosent var medlemskontingentar, 20 prosent statstilskot, 8 prosent sal av utviklingstenester, 16 prosent andre inntekter.

Utgiftene var 29,9 mill. kr: 70 prosent til innhald, 22 prosent utvikling og distribusjon, 8 prosent driftskostnader (lokale, adm., m.m.).

Underskotet vart 0,76 mill. kr, litt betre enn det budsjetterte underskotet på 1 mill. kr.