Ein BMX-syklar ved fjorden i Trondheim
Medlemsorganisasjonar i SNL

Foreininga Store norske leksikon er ein kunnskapsdugnad der universitet, høgskular og andre ideelle organisasjonar bidreg. I Universitets- og høgskulelova er formidling definert som ei kjerneoppgåve, og SNL er ein av kanalane der ­universiteta når ut med kunnskap til verkeleg mange nordmenn.

Medlemsorganisasjonar i SNL

Årsmeldinga finnes også i PDF-format med illustrasjoner og noen flere tekster enn denne nettsiden. Vi anbefaler PDF-versjonen :-)

SNL i tal, 2023

2023 kort oppsummert

Store norske leksikon er eit ålmennleksikon som dekkjer alle kunnskapsområde. Leksikonet er gratis, fritt tilgjengeleg og reklamefritt. Med opptil 3,5 millionar brukarar i månaden og opptil 600 000 lesne artiklar kvar dag er snl.no Noregs største nettstad for kunnskapsformidling. I 2023 vart artiklane våre lesne 114 millionar gonger. Det er elevar og studentar som bruker oss aller mest.

Innhaldet i SNL er redaksjonelt stoff som blir laga av fagekspertar med bidrag frå friviljuge. Alle kan bidra i kunnskapsdugnaden og få bidraga sine evaluerte av ein fagperson. Verket blir redigert etter redaktørplakaten.

Store norske leksikon byggjer på verk med røter heilt attende til 1906. Innhaldet blir oppdatert, signert og kvalitetssikra av 1183 fag-ansvarlege, fleirtalet er forskarar ved vitskaplege institusjonar. Universiteta er sjølve stammen i leksikonet. Den faglege forankringa er synleg for lesarane og styrkjer truverdet vårt. Det er unikt at så mange akademikarar i eit land driv så omfattande formidling på ei felles plattform, og at dei når så mange lesarar. Det står framleis mykje arbeid framfor oss med både artikkeloppdatering og rekruttering av fagekspertar, men mykje av innhaldet i leksikonet er blitt svært godt.

Leksikonet er blant dei mest brukte norsk-publiserte nettstadene.

Lesarstatistikk for Store norske leksikon
Lesarstatistikk for Store norske leksikon
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Samfunnsoppdraget

Grunnlova § 100

§ 100 i Grunnloven om ytringsfrihet. Leksika og oppslagsverk er viktige grunnlag for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Grunnlova § 100
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Gyldig kunnskap er en forutsetning for å forstå, argumentere og påvirke i et demokratisk samfunn. Derfor sier Grunnlovens paragraf 100 ikke bare at myndighetene er pålagt å legge til rette for at den offentlige samtalen skal være åpen, men også for at den skal være opplyst. Dette er kjernen i samfunns-oppdraget til Store norske leksikon, og til medlemmene i foreningen.

Demokratiseringen av medier har skapt en fragmentert offentlighet og spredt definisjonsmakten mellom mennesker, institusjoner og kommersielle aktører. De store institusjonene for forskning og utdanning i Norge har gått sammen om å opprettholde og styrke en viktig kilde til felles kunnskap, Store norske leksikon.

Tilgjengeliggjør et fellesgode

Universitetene og høgskolene tar et aktivt samfunns-ansvar ved å formidle kunnskapen de produserer og besitter. De oppfyller kravet om å formidle bredt ved å stå bak leksikonartikler som det leses tre av hvert eneste sekund, døgnet rundt. Slik blir fellesgodet som kunnskapen utgjør, tilgjengelig for alle.

Det er viktig at de største kunnskapsinstitusjonene samler seg rundt én felles plattform for formidling på nettet. SNL kommer høyt i søkeresultatene til Google og andre søkemotorer fordi vi er en troverdig kilde som er mye brukt og lenket til. Godt innhold spredt over mange ulike nettsider er vanskelig å finne for leserne; én felles plattform er lettere å bruke og gjør merkevaren mer gjenkjennelig.

En autoritativ kilde

SNLs formål er «å publisere signert innhold redigert av fagfolk. Artiklene skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet og kildekritikk».

Et leksikon skal ikke bare samle fakta-opplysninger, det skal også definere begreper og gi analyser av hendelser, emner og personer. I SNL bidrar noen av landets fremste fagfolk med slike analytiske tekster. Ved å gjøre dem tilgjengelige for alle bidrar leksikonet til et opplyst samfunn.

De fagansvarlige er håndplukkede eksperter innenfor hvert fagfelt. I tillegg er brukermedvirkning en viktig del av SNLs modell. At alle har mulighet til å bidra, skaper både gjennomsiktighet, engasjement og legitimitet. Endringsforslag og kommentarer fra bidragsytere sørger for at vi drar nytte av kompetanse fra hele samfunnet. Samtidig unngår vi at leksikonet blir elitistisk og fjernt fra folk flest. Bidragene gjør det også lettere å holde leksikonet oppdatert.

Når mange hundre fagfolk skriver signerte artikler i SNL, skaper de kilder som det kan henvises til, og der kvaliteten er enkel å vurdere basert på hvem forfatteren er. Artiklene fungerer som -autoritative kildetekster, både for generell kunnskaps-utvikling og i samfunnsdebatten.

Infrastruktur for kunnskap

På samme måte som samfunnet trenger troverdige nyhetskilder, trengs tilsvarende gode kilder for grunnlaget og bredden i kunnskapen. Selv i et mylder av innhold er det ingen selvfølge å finne gode kilder. Det kommer helt enkelt an på hvem som skaper nettinnholdet og om det er mulig å finne fram til de gode kildene.

Store norske leksikon er infrastrukturen der fagfolk har mulighet til å formidle faget sitt direkte til allmennheten i et nøkternt og tilgjengelig språk, uten at temaene må spisses for å passe en -journalistisk vinkling eller baseres på nye forskningsgjennombrudd.

Vitenskapens stemme

Det er viktig at forskere og fageksperter når ut med god kunnskap og fakta, ikke minst om stridsspørsmål. Store norske leksikon har vitenskapelig basert innhold. Vi har ikke som mål i seg selv at innholdet skal virke «nøytralt» eller gjengi hva folk flest er enige om. Derimot skal vi gjengi hva forskerne er enige om, og oppsummere faglige uenigheter der det er relevant.

Åpenhet om hvem som skriver

Store norske leksikon praktiserer full åpenhet, og kildekritikk skal være enkelt. Kulturkomiteen på Stortinget formulerte i sin merknad til -støtteordningen for nettleksikon: «Komiteen vil påpeke at åpenhet om hvem som skriver er vesentlig for å kunne utøve direkte kildekritikk, og derved kvalitetssikre og forbedre levende leksikalske oppslagsverk.»

Å mestre kildekritikk er en stadig viktigere forutsetning for å bli kunnskapsrik. Hos oss skal folk kunne se hvem som står bak all aktivitet, derfor krever vi at alle skriver under fullt navn. Hver eneste revisjon av alle artikler er tilgjengelig: Man kan se hvem som har foreslått endringer og hvem som har godkjent dem.

Over tid danner oppdateringshistorikken en fortelling om hvem som har definert den norske kunnskapsarven.

Innholdet

Antall bilder i SNL

Antall bilder i leksikonet er fortsatt for lavt, men i 2023 fikk vi inn 19 000 nye bilder. 48 prosent av artiklene har bilder, en dobling fra 24 prosent i 2019.

Antall bilder i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Vi gir ut fire leksika på snl.no:

 • Store norske leksikon – SNL er hovedleksikonet med 171 945 artikler. Det er et allmennleksikon som dekker de fleste kunnskaps-områder og oppdateres av fagfolk hver eneste dag.
 • Store medisinske leksikon – SML er Norges største og mest leste medisinske oppslagsverk med 13 059 artikler. sml oppdateres av medisinere og annet helsepersonell.
 • Norsk biografisk leksikon – NBL er et historisk verk som kom ut fra 1999 til 2005. I 2023 startet arbeidet med å slå sammen biografiene i NBL og SNL, slik at det bare finnes én artikkel om hver person. Dette er et stort arbeid som vil ta flere år.
 • Norsk kunstnerleksikon – NKL er et historisk verk som kom ut fra 1982 til 1986. Det inneholder 3818 artikler om norske kunstnere og blir ikke oppdatert. Nasjonalmuseet eier NKL.

I løpet av 2024 skal dessuten Lille norske leksikon / Vesle norske leksikon (LNL/VNL), et leksikon med enklere språk, lanseres.

Store norske leksikon på nett var opprinnelig basert på papirleksikonet i 16 bind som Kunnskapsforlaget utga i årene 2005–2007. Med årene har eksisterende artikler blitt utvidet og nye kommet til, og nå har SNL, SML og LNL til sammen nesten 190 000 artikler.

Hvis verkene skulle vært utgitt i papirformat i dag, ville det utgjort nesten 70 bind. Artiklene i leksikonet er alt fra korte begrepsdefinisjoner til lange historieartikler. Det er svært lite igjen av det opprinnelige papirleksikonet i dagens SNL.

Arbeidet med innholdet har gått i ulike faser. Fram til 2016 prioriterte vi de mest leste artiklene. Fra 2017 til 2021 prioriterte vi mindre leste artikler som ikke hadde blitt oppdatert eller kvalitetssikret siden de ble publisert på nett i 2009, og gjorde en omfattende gjennom-gang av disse. En del av artiklene var i god faglig stand og trengte bare redaksjonelle grep som lenker, bilder og bedre språk. I andre artikler ble det avdekket utdatert stoff og behov for utvidelser, og det er dette stoffet vi jobber med nå. Fasen med å kartlegge det gamle stoffet er bak oss, og vi fokuserer nå på å heve kvaliteten på innholdet.

I tillegg jobber vi med å få på plass nye oppslagsord og behandle temaer som har manglet i leksikonet. Vi fortsetter å importere eksisterende leksika til SNL for å styrke oss på spesifikke områder. Vi arbeider også videre med å gjøre innhold som er viktig for skolene, så tilgjengelig som mulig for elever. I dette arbeidet drar vi veksler på det pågående arbeidet med å bygge opp Lille norske leksikon.

Nettleksikonet sammenlignet med papirleksikonet

I 2010 ga Kunnskapsforlaget opp å drive Store norske leksikon. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB overtok leksikonet og etablerte en ny organisasjon. I 2014 ble denne omdannet til Foreningen Store norske leksikon, som blant annet har alle universitetene som eiere. Tekstbasen vi overtok, bestod av innholdet fra papirleksikonet Store norske leksikon. I løpet av de siste årene er innholdet blitt kraftig utvidet, og det er lite av det opprinnelige papirleksikonet igjen. Dersom vi skulle gitt ut leksikonet på papir i dag, ville det vært ca. 70 bind.

Nettleksikonet sammenlignet med papirleksikonet
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Kunnskap folk stoler på

Aldri før har så mange nordmenn lest leksikon som nå. Mens papirleksikon var en dyr investering som fantes i et mindretall av norske hjem, er nettleksikonet tilgjengelig for alle med tilgang til internett. For første gang i historien er leksikon blitt allemannseie på ordentlig.

Oppslutningen om Store norske leksikon er stor og voksende, og de siste par årene har det blitt lest mer enn 100 millioner artikler på SNL per år: I 2023 hadde snl.no 114 millioner sidevisninger, en økning på 6,5 prosent fra 2022. På vanlige hverdager utenom skoleferiene var over 200 000 unike brukere innom snl.no, og i løpet av januar hadde leksikonet 3,5 millioner unike brukere. Få, om noen, sammenlignbare norske nettsteder vokser så raskt som Store norske leksikon.

Undersøkelse utført av Opinion februar 2024, landsrepresentativt utvalg, 1010 personer
Undersøkelse utført av Opinion februar 2024, landsrepresentativt utvalg, 1010 personer
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Høy tillit

Slik svarte nordmenn da vi i 2022 ba dem beskrive SNL med tre ord
Slik svarte nordmenn da vi i 2022 ba dem beskrive SNL med tre ord
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0
SNL i skolen

Store norske leksikon har svært høy kjennskap og tillit blant skoleelever.

97 prosent av elever i aldersgruppa 15–18 år sier at de stoler på det som står i Store norske leksikon i stor eller svært stor grad.

Lærerne er noen av SNLs fremste ambassadører, men redaksjonen besøker også videregående skoler når anledningen byr seg. Her er SNL på besøk hos elevene i medier og kommunikasjon ved Alta videregående skole i Finnmark.

SNL i skolen
Av .

Disse tallene er et resultat av mange års jobbing for å styrke innholdet, kombinert med strategisk kommunikasjonsarbeid for å fortelle hvordan innholdet skapes og kvalitetssikres. SNL står svært sterkt blant unge internettbrukere, både i kjennskap, bruk og tillit.

Opinion har gjennomført spørreundersøkelser for Store norske leksikon i 2019, 2020, 2022 og 2024. Disse gir god innsikt i tilliten og oppslutningen SNL har i -befolkningen i dag, sammenlignet med andre store informasjonskilder på nett. 56 prosent av befolkningen kjenner til det digitale Store norske leksikon; i aldersgruppen 15–18 år er kjennskapen hele 95 prosent, mens kjennskapen blant dem over 60 år er 36 prosent. Kjennskapen til snl.no faller jo eldre man er.

31 prosent av dem som kjenner SNL, bruker -leksikonet én eller flere ganger i uka, 65 prosent sier de er innom leksikonet minst én gang i måneden. 91 prosent av dem under 30 har brukt SNL til skole eller studier, og i befolkningen som helhet har rundt 20 prosent brukt leksikonet til arbeid, og 37 prosent har brukt det på fritiden.

Undersøkelsene viser også at tilliten til leksikonet er svært høy: 91 prosent av dem som kjenner til SNL, svarer at de stoler på innholdet i stor eller svært stor grad. Alle som svarer at de ikke stoler på SNL, er over 60 år. 89 prosent vet at SNL er skrevet og kvalitets-sikret av fagfolk, og 78 prosent er helt eller litt enige i påstanden «Jeg får svar på det jeg lurer på i Store norske leksikon». 85 prosent sier at de stoler mer på SNL enn på Wikipedia.

Utfordringer

Kjennskapen til SNL som en digital kunnskapskilde er fremdeles for lav blant dem over 50 år. I denne aldersgruppen forbindes navnet Store norske leksikon først og fremst med skinninnbundne bøker, ikke med en nettside. Målrettet merkevare- og omdømmebygging i denne aldersgruppen er derfor et prioritert område for SNL.

De siste par årene har vi fått drahjelp av pandemien til å få bredere lag av befolkningen inn på snl.no, ved at flere enn tidligere søkte etter kvalitetssikret kunnskap på internett.

Lille norske leksikon

Lesing av Lille norske leksikon
1400 elever over hele landet har lest og gitt tilbakemeldinger til Lille norske leksikon-artiklene.
Lesing av Lille norske leksikon
Av .
Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og NFFO

Uten tilskudd fra stiftelser og fond ville det ikke blitt et nytt leksikon. I 2023 bevilget Fritt Ord 1,25 millioner kroner, Sparebankstiftelsen DNB 1,25 millioner kroner og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 0,5 millioner kroner. Tusen takk!

Lille norske leksikon har tidligere også fått støtte fra Bergesenstiftelsen og Bufdir.

Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og NFFO
Av .

Lille norske leksikon (lnl) er et helt nytt leksikon med enklere og kortere tekst. I 2023 har lnl gått fra å være en plan til å ligne et ferdig leksikon. Ved starten av 2024 er 621 artikler helt ferdige.

Forfatterne våre har skrevet om lag 1500 artikler, og redaksjonen har supplert med rundt 500 ordforklaringer som kan utvides etter hvert. Hittil har rundt 70 forfattere levert tekster, og 50 fagansvarlige i SNL har bidratt med fagkontroll.

Arbeid med artikler

Sagt om LNL
Sagt om LNL
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Valg av 11-åringer som hovedmålgruppe handler aller mest om utvalg og språklig nivå. Lille norske leksikon skal ikke bare være for barn, men skal ha kvalitetssikret faktakunnskap for alle målgrupper som har behov for enklere tekster.

I redigeringen har vi jobbet mye med å tilpasse språket og lage gode forklaringer på fremmedord vi ikke kommer utenom. For å brukertilpasse et leksikon til dem som har størst behov for informasjon i et enkelt språk, har vi kombinert prinsippene fra klarspråk med leksikonsjangeren. I praksis har vi skapt en egen Lille norske-sjanger med ekstra fokus på en tydelig definisjon og innledning. Artiklene er maksimalt 2500 tegn, og både struktur og design skal ha mye luft. Vi har korte setninger og korte avsnitt, og vi unngår lange, sammensatte ord.

Fagkontroll

Faktasjekk i LNL

Artiklene blir kontrollert i mange runder: først av ­forfatteren, deretter av redaktører i Lille og Store norske leksikon, så en faktasjekk av fagansvarlig i SNL. Mange artikler blir i tillegg sjekket av elever.

Faktasjekk i LNL
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Vi er helt avhengige av at tekstene i Lille norske leksikon ikke bare blir enkle og forståelige, men også presise nok. Det har vært utfordrende å skrive tekster som er enkle og forståelige nok for målgruppa, samtidig som de har høyt nok presisjons-nivå og er faglig korrekte. For å oppnå dette er det innført fire lag med kvalitetskontroll for hver artikkel, og den siste kontrollen av innholdet gjøres av en fagansvarlig i SNL.

Utprøving i to runder

For å være helt sikre på at Lille norske passer for målgruppa, har vi bedt elever og lærere om hjelp. I skolenettverket vårt var det omtrent 60 lærere og mer enn 1400 elever.

I den første utprøvingen sendte vi ut 21 tekster fordelt på sju artikkelpakker. Hver testklasse fikk altså tre tekster hver. I denne første runden fikk de kun lese tekstene. I den andre utprøvingsrunden fikk de tilgang til det som etter hvert skal bli det publiserte verket. Her lå 60 ferdige, kvalitetssikrede tekster, med illustrasjoner og nesten ferdig design.

I utprøvingene ba vi elevene vurdere om tekstene var lette å forstå, om de kunne lære noe av dem, og om de likte dem. Responsen var overveldende positiv både fra elever og lærere. Elevene svarer at de både forstår, kan lære noe og liker det de får lese. Og lærernes tilbake-meldinger bekrefter det elevene selv melder.

I tillegg spurte vi hva de aller helst vil lese om i det nye leksikonet. Ikke overraskende kom dyr, sport, gaming og historie høyt på ønskelista. Andre litt mer overraskende ønsker var sushi, brøk og FNs bærekraftsmål.

Noen artikler i Lille norske leksikon
Noen artikler i Lille norske leksikon
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Leksika som er blitt del av SNL

De siste årene har vi inkorporert flere leksikalske oppslagsverk i SNL.

Slik blir innhold av høy kvalitet tilgjengelig og bevart, det får flere lesere og blir oppdatert av fageksperter. Vi har særlig satset på å overta rettighetene til verk som omhandler kulturhistorie i bred forstand, fordi dette har vært en mangel i SNL.

 • Jusleksikon.no. I 2022 overtok SNL jusleksikon.no, og 1500 artikler ble gjennomgått og kvalitetssikret før de ble del av SNL i 2023.
 • Allkunne. 1800 artikler fra nynorskleksikonet Allkunne ble del av Store norske leksikon i 2021 og 2022. Se side 11.
 • Maritimt leksikon. 7000 artikler fra det uferdige oppslagsverket Maritimt leksikon av Peter Zwilgmeyer har fra 2020 blitt del av SNL. Artiklene importeres, kvalitetssikres og utvides av Andreas Osnes; prosjektet vil trolig fullføres i 2024.
 • Norsk bunadleksikon. 2000 artikler fra storverket Norsk bunad-leksikon av Bjørn Sverre Hol Haugen ble del av SNL i 2021. Artiklene er gjennomgått og oppdatert av bunadviter Barbro Storlien.
 • Arkitekturleksikon. I 2018–2021 publiserte SNL store deler av Arne Gunnarsjaas Arkitektur-leksikon. Tekstene er utvidet og kvalitetssikret.
 • Norsk presses historie. I 2018–2021 ble artikler fra Norsk presses historie, om så å si alle aviser som noen-sinne er gitt ut i Norge, publisert i SNL.
 • Kirker i Norge. I 2019 ble artiklene om de norske stavkirkene fra Kirker i Norge (Arfo forlag) del av SNL. I 2022 og 2023 ble artikler om flere hundre andre kultur-historisk viktige kirker publisert i leksikonet.
 • Krydder, Frukt og grønnsaker. SNL har over 4000 artikler om planter. De fleste er skrevet ut fra de botaniske egenskapene til plantene og hadde for lite om matlaging og kulturhistorie. Tekst fra Kari Vetlesens Krydderleksikon og Frukt- og grønnsaksleksikon ble del av SNL i 2021 og 2022.
 • Norsk jaktleksikon. I 2020 ble tekster og illustrasjoner fra Norsk jaktleksikon del av SNL.
 • MetLex. I 2017 ble Meteorologisk institutts oppslags-verk MetLex del av SNL. Det oppdateres av fagfolk ved instituttet.

Nynorsk i SNL

Lesing av nynorskartiklar i SNL samanlikna med lesing av allkunne.no

Lesing av nynorskartiklar i SNL samanlikna med lesing av allkunne.no. Eitt av måla med at SNL tok over Allkunne var å få fleire til å lese nynorsk, og det har lukkast. I takt med at fleire artiklar i SNL blir omsette til nynorsk, vil nynorsklesartala stige.

Lesing av nynorskartiklar i SNL samanlikna med lesing av allkunne.no
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Nynorsk: frå 0 til 20 000

Tal nynorskartiklar i SNL per år

Tal nynorskartiklar i SNL per år. Ved inngangen til 2024hadde SNL 20 009 artiklar på nynorsk. 1911 av desse kjemfrå Allkunne, resten er omsette eller nyskrivne på nynorsk.

Tal nynorskartiklar i SNL per år
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikon er eit tospråkleg leksikon. Forfattarane vel sjølve om dei vil skrive på bokmål eller nynorsk. Men det er først gjennom -samarbeidet med Nynorsk kultursentrum frå 2020 at nynorsken har breidd seg i leksikonet. No har SNL over 20 000 artiklar på nynorsk.

Nynorsken hadde lenge dårlege kår i Store norske leksikon. I nesten 100 år var det ikkje skrive eit einaste ord på nynorsk i leksikonet. Så da nett-redaksjonen på 2010-talet vedtok ein ambisjon om å bli eit tospråkleg leksikon, var det eit viktig strategisk skifte. Men det gjekk trått: Medan SNL hadde høg produksjon og mange lesarar, så gjekk det seint med nynorskandelen.

Allkunne blir del av SNL

Samstundes vart det produsert godt leksikon-innhald på nynorsk i nettleksikonet Allkunne. Allkunne vart stifta av Nynorsk kultursentrum og Det Norske Samlaget i 2009 med ambisjon om å lage eit heilskapeleg ålmennleksikon.

Gjennom dryge ti år hadde dei bygd ein leksikon-base med 25 000 artiklar. Mykje av stoffet var henta frå andre verk, men ein god del var eigenprodusert innhald med høg kvalitet. Men i ei tid der lesarane kjem frå Google-søk, så vann ikkje nynorskleksikonet fram i trefflista, og altfor få lesarar fann det gode stoffet.

I 2020 vart SNL og Nynorsk kultursentrum samde om at SNL skulle overta det eigen-produserte innhaldet til Allkunne. I 2021 og 2022 vart 1911 artiklar flytte frå Allkunne til SNL, og i juni 2022 vart allkunne.no stengd. Satsinga på å auke talet på nynorskartiklar i SNL vil halde fram i 2024 og vidare.

Satsing på meir nynorsk i SNL

Det er eit stort ansvar SNL no skal aksle, med å vere ein god tenar for fagspråk på dei to norske skriftspråka. SNL skal ikkje berre ha nynorsk på nokre få temaområde, vi skal bruke nynorsk i alle -kategoriar. Lesarane skal få møte nynorsk i medisin, geografi, historie, teknologi og så vidare. For å få til dette har vi sett i gang storstilt omsetjing av artiklar frå bokmål til nynorsk. I 2024 blir Vesle norske leksikon lansert, og der skal nynorskartiklar stå side om side med artiklar på bokmål, som i SNL.

Arbeidet med nynorsk har òg vore ein -prøve-s-tein for arbeid med maskingenerert prosa.I 2022 publiserte SNL for eksempel artiklar om alle fuglar i verda, der dei fleste er på nynorsk. I 2023 maskin-genererte vi delar av teksten i artiklane om kommunane.

I 2023 nådde vi tre viktige milepælar i satsinga på nynorsk i SNL: Over 20 000 artiklar er no på nynorsk, det er meir enn 100 nynorsk-artiklar i kvar einaste hovudkategori, og i tekstmengd er no SNL eit større nynorskleksikon enn det Allkunne var.

Leserne

Mest leste kategorier i Store norske leksikon i 2023

Mest leste kategorier i Store norske leksikon i 2023. Medisinartiklene ble lest 19 millioner ganger.

Mest leste kategorier i Store norske leksikon i 2023
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Sammenligning av lesing fra desktop og mobil

62 prosent leste snl fra mobil i 2023. Bruken av SNL fra mobil øker hvert år. Vi ser at mobilbruken er svært jevn gjennom året, mens desktop varierer svært mye mellom ukedagene og går ned i ferieperioder. Medisinstoffet er over­representert på mobil ­sammenlignet med desktop, særlig på kveldstid.

Sammenligning av lesing fra desktop og mobil
Lisens: CC BY NC SA 3.0
SNL og «Makta»
SNL og «Makta»
Lisens: CC BY NC SA 3.0

SNL har en ung leserskare. Det viser både undersøkelser og lesemønstre. I Opinion-undersøkelsen utført i 2024 sier 94 prosent av dem mellom 15 og 18 år at de kjenner til snl.no. 88 prosent av de yngste sier at de bruker leksikonet minst én gang i måneden, mens 68 prosent av respondentene i aldersgruppa 19–29 år svarer det samme.

Skoleelever og studenter er likevel bare én av mange lesergrupper, og de utgjør ikke flertallet. Store norske leksikon har år for år økt oppslutningen i den generelle befolkningen, enten de skal finne fakta til familie-quizen, gjøre research på jobb, forstå bakgrunnen for store og små nyheter, eller rett og slett bare tilegne seg ny kunnskap fra lenestolen.

Mye leste artikler i Store norske leksikon per måned i 2023

Mye leste artikler i Store norske leksikon per måned i 2023. De mest leste artiklene i 2021 var stjernetegn (lest 217 919 ganger), første verdenskrig (174 593), narsissistisk personlighetsforstyrrelse (158 072) og islam (136 792).

Mye leste artikler i Store norske leksikon per måned i 2023
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Lesertallsvariasjon per dag for noen artikler

Grafer over lesertall for noen artikler i 2023. Det er stor variasjon i lesemønsteret. Noen artikler leses bare i skoleåret, noen er aktuelle året rundt. Noen artikler leses mye i en kort periode på grunn av en hendelse eller en sak i nyhetene.

Lesertallsvariasjon per dag for noen artikler
Av .

Slik lager vi leksikon

Oppdateringsstatus og kvalitet
Oppdateringsstatus og kvalitet
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Noen særlig gode artikler fra 2023
Noen særlig gode artikler fra 2023
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikon skal ha oppdatert og kvalitetssikret innhold. Vi er mange som jobber for at vi skal lykkes med det, og det trengs mange rutiner for at jobben skal bli gjort på en god og effektiv måte.

Fagansvar

Artiklene i leksikonet er sortert i 10 000 kategorier. For hver kategori trenger vi det vi kaller en fagansvarlig. En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for å ta seg av en bestemt del av leksikonet. Samme person kan ha ansvar for flere kategorier.

Det er redaktørene som avgjør hvem som skal være fagansvarlige. Ved inngangen til 2024 var det 1138 fagansvarlige i SNL. Vi tror vi trenger minst 1500 fagansvarlige for å dekke alle områder i leksikonet.

Hvem skriver innholdet?

Tekstene i leksikonet bygger nesten alltid på tidligere versjoner, og våre fagansvarlige oppdaterer de gamle artiklene. Dette er en unik form for samskriving, der botanikere i dag bygger videre på og korrigerer artikler fra forrige generasjons botanikere, og der sosiologer eller historikere utvider artikler som er skrevet av medisinere eller ingeniører for å sikre at et tema blir dekket fra flere vinkler. De fagansvarlige skriver også nye artikler når det trengs.

Redaktørene skriver ikke artikler selv. Vår jobb er å finne gode fagansvarlige, motivere dem til formidling, hjelpe med prioritering og bistå i å finne formuleringer som er tilgjengelige og forståelige, samtidig som de er faglig troverdige. Vi hjelper også til med illustrering. Sammen sørger vi for at artiklene forteller det leserne lurer på, har godt språk, bilder og lenker, at de er balanserte, og at de følger den formen leksikonartikler skal ha.

Arbeidsflyt

De fagansvarlige publiserer oppdateringer direkte i leksikonet. Redaksjonen kontrollerer ikke endringer før de blir publisert, men går gjennom alt som blir gjort i leksikonet i etterkant.

Hver uke er det et par redaktører som har som oppgave å gå gjennom alle endringene som er gjort. Hensikten er både kvalitetskontroll, å hjelpe til med struktur og formuleringer, og å ha oversikten over hva som blir gjort. Det er vanligvis flere hundre endringer som blir publisert hver dag, så det er en tidkrevende jobb, men det er fremdeles mer effektivt enn å sende alle endringer til en redaktør på forhånd for godkjenning. Redaksjonen følger også med på kommentarer og endringsforslag fra leserne. De fagansvarlige er forventet å behandle alt fra spørsmål fra skoleelever til fagtunge endringsforslag om komplisert stoff.

Prioritering og dugnadsånd

Det er en utfordring å ha oversikt og styre arbeidet. Hva er det de fagansvarlige jobber med akkurat nå, og hvor bør vi legge inn innsatsen? Hvilke artikler har folk kommentert og foreslått endringer i, og har den fagansvarlige svart? Er det noen viktige artikler vi mangler eller noen fagområder som trenger utvidelse? Og hvordan skal 15 redaktører sørge for at 1138 ulike mennesker fra hele landet arbeider best mulig – og ganske likt – med 190 000 artikler?

Når redaksjonen veileder fagansvarlige, prioriterer vi etter lesertall, aktualitet, hvor faglig sentralt innholdet er og i hvilken grad det er utdatert. Samtidig er leksikonet en dugnad. Alle vet at når det først dukker opp ivrige entusiaster på en dugnad, er det lurt å holde dem i gang. Og på noen områder har det vært langt enklere å finne engasjerte eksperter enn på andre. Derfor er enkelte fagområder mye mer gjennomarbeidet enn andre, blant annet innen musikk, kunst, norsk geografi, anatomi og design.

Det som eksperter innen et fag mener er viktig, og det allmenheten er mest opptatt av eller har mest behov for å lære om, er ikke alltid det samme. Balansen mellom faglig relevans og lesernes behov er noe vi bruker mye tid på å finne sammen med de fagansvarlige.

Interaksjon

De fagansvarlige har tilgang til løpende, oppdatert statistikk for artiklene sine, både lesertall og tidspunkt for siste oppdatering. Dette er en stor hjelp for redaktører og fagansvarlige når vi prioriterer ressursbruk. Dessuten er lesertallene inspirerende for de fleste!

For å holde styr på hvilket innhold som trenger å jobbes med, har vi et internt system for å merke enkeltartikler som bør oppdateres, utvides eller illustreres. Det gjør det mulig for oss å ha oversikt over store kategorier og hjelper til med å bestemme hva som bør prioriteres til enhver tid.

Teknisk plattform

Store norske leksikon er en ren nettjeneste, og vi er helt avhengige av en god teknisk plattform. Plattformen skal sørge for at brukerne lett kan finne det de leter etter, at artiklene er gode å lese, og at søkemotorene klarer å indeksere innholdet. Samtidig er den tekniske plattformen arbeidsverktøyet til de fagansvarlige og redaksjonen.

Publiseringsverktøyet vårt er spesialutviklet for leksikonet. Det er selskapet −Minus som har utviklet plattformen de siste ti årene, i nært og daglig samarbeid med redaksjonen, og vi arbeider fremdeles med å gjøre den bedre og mer effektiv.

Leksikonet har en rekke særegne behov: Det må være klart hvem som har ansvar for hver enkelt artikkel og hvem som har skrevet den, og systemet må holde orden på hvem som har oppdatert hva, betaling til fagansvarlige, kommentarer og innspill. De siste årene har vi fått mange nye funksjoner, som kvalitetsvurderinger, arbeidslister og detaljert statistikk på artikkelnivå, og dette har gjort arbeidsflyten mye mer effektiv.

I 2023 har vi særlig prioritert opp arbeidet med universell utforming og å gjøre sidene tilgjengelige og så gode som mulig for lesere med ulike funksjonshemminger. Mye av arbeidet er gjort i forberedelse til lanseringen av Lille norske leksikon, ambisjonen er å være Norges best universelt utformede innholdsnettsted!

Fagansvarlege og forfattarar

Fagansvarlege per år

Tal fagansvarlege i Store norske leksikon per år frå 2009. Det har blitt rekruttert 100-250 nye fagansvarlege kvart år dei siste åra. Samtidig er det rundt 50-100 fagansvarlege som må trekkje seg kvart år. Likevel stig talet på fagekspertar jamt.

Fagansvarlege per år
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Fagansvarlege i SNL i 2023
Fagansvarlege i SNL i 2023
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Kvaliteten på innhaldet i Store norske leksikon stammar frå dyktige og dedikerte fagansvarlege og fagmedarbeidarar.

Ein fagansvarleg er ein fagekspert som har ansvar for éin eller fleire kategoriar i leksikonet. Fagansvarlege oppdaterer artiklar, kvalitetssikrar endringsframlegg, svarer lesarane og formidlar kunnskap til ålmenta. Fagmedarbeidarane er ei blanding av fagekspertar som leverer artiklar, studentar som oppdaterer enklare artiklar og illustrasjonar, og andre personar som blir rekrutterte av redaksjonen til spesifikke oppgåver.

Ved inngangen til 2024 hadde -leksikonet 1183 fagansvarlege og fagmedarbeidarar. 69 prosent (816) arbeider ved vitskaplege institusjonar – 58 prosent (691) ved medlems-organisasjonane i snl. På ikkje-akademiske område, som ein del geografi, kultur og idrett, har vi mange fagjournalistar eller andre med solid arbeidserfaring frå feltet.

I 2023 oppdaterte dei fagansvarlege 26 202 artiklar. For dei fagansvarlege er SNL ein sentral kanal for å formidle grunn-leggjande kunnskap innan fagfeltet kvar enkelt brenn for. Leksikonet gjer at dei kan nå store lesargrupper med fagstoff formulert på norsk.

For universiteta er snl den største skriftlege formidlingskanalen til ålmenta og eit utstillingsvindauge for kunnskaps-produksjonen som skjer ved institusjonane.

Dei siste tre åra har vi verva 492 nye formidlarar, samtidig som det kvart år også er ein del som må trekkje seg. I 2023 rekrutterte vi 158 nye fagansvarlege. Vi må truleg ha 1500 fagansvarlege for å dekkje heile leksikonet, så det står framleis att ein del rekruttering.

Det var 1183 fagansvarlege i SNL 1. januar 2024
Det var 1183 fagansvarlege i SNL 1. januar 2024
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikons historie

Milepæler i den norske leksikonhistorien
Milepæler i den norske leksikonhistorien
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Nasjonal bølge fra 1905

Det begynte med Illustreret norsk konversations-leksikon, utgitt fra 1906 til 1913. En ung nasjon trengte et eget oppslagsverk som viste verden sett med norske øyne. Suksessen dannet grunnlaget for nye utgaver under navnet Aschehougs Konversasjonsleksikon.

Hovedkonkurrenten ble Gyldendals konversasjons-leksikon med en folkelig profil, lavere pris og mer praktisk stoff. Andre leksikon som Kringla Heimsins, Nyco ettbindsleksikon og Norsk familiebok vitner om tøff konkurranse. De motkulturelle Arbeidernes Leksikon og Norsk allkunnebok viser at sjangeren også ble en arena for kunnskapskamp og språkkamp.

Leksikongullalder fra 1978

Leksikon var god butikk, og det sies at Norge var landet med flest leksikonsett per innbygger. Men å lage leksikon er kostbart.

I 1975 slo Aschehoug og Gyldendal sine leksikon- og ordbokavdelinger sammen i det nyopprettede Kunnskapsforlaget. Driften ble svært lønnsom i konkurranse med leksikon fra Cappelen, Tiden, Damm og Pax. Første utgave av Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon kom ut i 1978–1981, og de neste tjue årene ble en gullalder for leksikonet.

SNL.no fra 2000

Da Store norske leksikon kom på nett i 2000, ble digitale abonnementer solgt parallelt med papir-utgivelser: snl.no var en av de første norske nett- tjenestene med betalingsmur. Men i møte med Wikipedias gratis og brukergenererte innhold var det ikke lett å selge kunnskap, verken digitalt eller på papir. I 2009 ble snl.no relansert som et gratis og reklamefinansiert leksikon hvor redaksjonell kontroll og signerte artikler ble kombinert med brukermedvirkning. Heller ikke dette viste seg å gi et økonomisk grunnlag for videre drift, og i 2010 annonserte Kunnskapsforlaget at de ville avvikle hele leksikonet.

Eid og oppdatert av akademia

Mange hadde likevel troen på nasjonalleksikonet. Finansiert av Stiftelsen Fritt Ord og Sparebank-stiftelsen DNB ble det etablert en ny organisasjon og redaksjon i 2011 som ga leksikonet fart og tillit på nett. Våren 2014 ble det etablert en statlig støtte-ordning for nettleksikon, og høsten 2014 tok -universitetene kollektivt ansvar for leksikonet gjennom Foreningen Store norske leksikon.

I 2024 – etter 118 år med kunnskapsdugnad og med en modell som kombinerer åpenhet og medvirkning, fart og faglighet – står Store norske leksikon i en særstilling blant leksika i Europa.

Internasjonalt samarbeid

Tilgang til kvalitetssikra oppslagsverk I Europa
Tilgang til kvalitetssikra oppslagsverk I Europa
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Store norske leksikon har etablert ein modell for eigarskap, drift og produksjon som er unik i verda. Fleire ønskjer å lære av den norske leksikon-modellen, og SNL-redaksjonen har teke internasjonal leiarskap. Vi har sterk tru på at internasjonalt samarbeid både vil styrkje SNL og bidra til å eksportere ein modell som norsk akademia og andre kan vere stolte av. I 2024 samlar vi alle leksika i verda til konferanse i Oslo.

Samarbeid med Danmark

SNL har eit svært tett samarbeid med det danske nasjonalleksikonet Lex.dk. Det danske leksikonet har same redaksjonelle modell som SNL, brukar SNL-teknologi og SNL er ansvarleg for teknisk drift av nettsidene.

Den Store Danskes historie er ganske lik SNLs: I 2017 gav danske Gyldendal opp å drive leksikonet. Samfunnsdebatten etter ned-stenginga av Den Store Danske var òg ganske lik debatten kring SNL i 2010 og 2011, med eitt viktig unntak: I 2017 og 2018 var det ingen som tvilte på at samfunnet har bruk for eit fagredigert og kvalitets-sikra leksikon. I Danmark tok redningsaksjonen for leksikonet berre nokre månader, fordi ein kunne basere seg på «den norske model» frå SNL.

Foreningen Lex.dk vart etablert i 2019 og er nesten identiskmed SNL. Medlemene er Danske Universiteter, Gads fond, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og danske Gyldendal.

I 2020 vart Den Store Danske og ei rekkje andre leksikon lanserte på den nye plattforma lex.dk. Lex.dk blir drifta og utvikla av SNL, finansiert av danske midlar. Samarbeidet gjev økonomiske fordelar for SNL, men opnar òg for redaksjonelt og organisatorisk samarbeid. Vi meiner at dette er ein modell som står støtt i god nordisk tradisjon for fellesskapsløysingar, og vi gler oss til å samarbeide vidare med systerorganisasjonen sør for Skagerrak!

Store norske leksikon i media

Antall siteringer i norske medier per år

Store norske leksikon blir sitert i media kvar einaste dag, året rundt. I media blir Store norske leksikon primært brukt som kjelde og leverandør av bakgrunnsfakta til redaksjonane.

Antall siteringer i norske medier per år
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Noen av medieoppslagene om SNL i 2023
Noen av medieoppslagene om SNL i 2023

Satsinger i 2023 og 2024

Operasjon Dagsverk hos SNL i 2023

På Operasjon Dagsverk pleier SNL-redaksjonen å ha en del elever som kan hjelpe oss med et nytt og yngre blikk på artiklene våre. Elever i videregående skole er en viktig målgruppe for oss, og det er nyttig å møte dem man skal skrive for. De har gode og kloke innspill og minner oss på hva slags perspektiv vi skal ha når vi forklarer kompliserte begreper. Dessuten er det veldig hyggelig! I 2023 hadde vi åtte OD-elever mellom 16 og 18 år. De hadde sagt på forhånd hvilke fag de var mest interessert i, og så ble de fordelt mellom redaktører ut fra dette. Elevene fikk lese artikler og komme med innspill, både på hvordan begreper var forklart, på ord som de mente var ukjente eller gammeldagse, og på hva de syntes manglet i leksikonet. Vi satt igjen med gode ideer, nyttige notater og masse inspirasjon.

Operasjon Dagsverk hos SNL i 2023
Av .
Timini

Studenter er en viktig målgruppe for SNL, men av og til er de også med på å bidra selv. På NTNU har vi i mange år hatt et prosjekt der studenter på nanoteknologi bidrar med å skrive tekster til leksikonet, og så blir tekstene kvalitetssikret og kontrollert av professoren som er fagansvarlig på feltet. Redaksjonen bistår med opplæring av studentene og styring og oppfølging av hva som skal skrives. Det er et nyttig og inspirerende samarbeid for både oss og dem. Særlig er det motiverende for studentene å bli registrert som forfattere av artikler i leksikonet. Bildet viser «Kunnskapsdepartementet», skrivegruppa i Timini, som er linjeforeningen for nanoteknologi ved NTNU.

Timini
Av .

De siste årene har vi hentet inn mange oppslagsverk som har blitt en del av SNL. Noen eksempler er Bunadleksikon, Krydderleksikon, Norsk presses historie, Jusleksikon.no og Arkitekturleksikon, og ikke minst nynorskleksikonet Allkunne. Dessuten holder vi på å slå sammen artikler fra Norsk biografisk leksikon med SNL-artiklene; det tar sin tid, men resultatet blir bedre og mer oppdaterte biografier om kjente norske kvinner og menn.

Nytt for oss er samarbeid med aktører som får innhold fra oss og formidler det ut til brukerne på sin egen plattform.

Samarbeid med Lovdata

SNL og Lovdata

De fleste lovene på lovdata.no innledes nå med en kort introduksjonstekst fra Store norske leksikon.

SNL og Lovdata
Lisens: CC BY NC SA 3.0

I 2023 innledet vi et samarbeid med Lovdata av denne typen. Lovdata publiserer alle norske lover, og nå får alle lover en innledende forklaring fra SNL som gir bakgrunn og kontekst. Etter hvert skal vi også få på plass forklaringer av vanskelige ord i lovtekstene – da vil man kunne klikke på ord man ikke forstår og få opp SNLs forklaring på hva det betyr.

Medisinske prøvesvar

Juss er et samfunnsområde som er relevant for alle, men som kan være vanskelig å finne fram i for vanlige folk. Det samme gjelder helse. SNL er allerede Norges mest brukte nettsted om medisin og helse. For å være enda nyttigere har vi inngått et samarbeid med Helsenorge om å levere forklaringer til medisinske prøvesvar. Nasjonal prøvesvartjeneste skal gi alle svar på blodprøver og andre prøver, og nå lager vi forklaringer på hva alle kodene og forkortelsene betyr. For eksempel kan koden «B-Leukocytter» virke kryptisk for mange, og da er det nyttig med en forklaring fra SNL om hva det betyr.

Automatisering

Mange av artiklene i SNL ligner på hverandre. Alle kommuner har folketall og kommunevåpen, alle organisasjoner har en daglig leder, alle land har et flagg og en plassering i verden, og alle grunnstoffer har symbol og atomnummer. Derfor kan en god del av innholdet vårt oppdateres samlet, og en del av det kan også genereres delvis automatisk. Vi har jobbet mye med dette de siste par årene og har blant annet eksperimentert med maskingenerert prosa. Automatisert oppdatering av artikler frigjør tid og hever kvaliteten.

Effektivisering

Å holde SNLs omfattende innhold oppdatert krever både tid og kompetanse. Vi trenger stadig flere fagansvarlige for å dekke alle kategoriene i leksikonet, men dette krever også mer oppfølging fra redaksjonen, i tillegg til at honorarutgiftene øker.

Antall fagansvarlige øker raskt, uten at redaksjonen utvides – i 2023 rekrutterte vi 158 nye fagansvarlige. SNL-redaktørene har gjerne ansvar for mellom 10 000 og 20 000 artikler hver, og til sammen koordinerer de 1183 fag-ansvarlige. SNL er en liten redaksjon, der de aller fleste oppgavene gjøres av redaktørene. De fleste i redaksjonen har derfor oppgaver innen ledelse, økonomi, administrasjon, teknisk utvikling og kommunikasjon i tillegg til redaktøransvaret.

For å bli mer effektive, uten at det går ut over kvaliteten, jobber vi fortløpende med å lage bedre systemer og rutiner og nyttig statistikk. Vi avholder dessuten jevnlige kurs for de fagansvarlige, noe som er mye mer effektivt enn at all opplæring skjer enkeltvis av den enkelte redaktør.

Bedre tilgjengeligheten

Det varierer veldig hvor mye leserne våre kan på forhånd om de temaene de leser om. Det å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle er jo grunnlaget for alt vi driver med, og vi vet godt at en av våre utfordringer er at innholdet ofte er for komplisert. Stor-satsingen Lille norske leksikon springer ut av dette, og vi ser frem til å kunne gi et mye bedre tilbud når det nye verket er lansert.

Organisasjonen

Styret og redaksjonen i SNL
Styret og redaksjonen i SNL
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Foreininga Store norske leksikonhadde fyrste heile driftsår i 2015, og leksikonet fekk då igjen ein solid grunnmur. Medlemene er universiteta og andre kunnskapsinstitusjonar.

Foreininga Store norske leksikon skal bidra til at medlemenes kompetanse i heile det norske kunnskaps-universet blir synleg og tilgjengeleg i ei brei demokratisk offentlegheit. Leksikonet er ein kunnskapsdugnad, og difor er foreiningsforma godt eigna: ei sjølveigande saman-slutning som skal fremje eit felles føremål.

Medlemer

Det er 21 medlemer i foreininga. Alle dei ti universiteta er medlemer, i tillegg til to høgskular og ni andre typar organisasjonar.

I 2023 vart Høgskolen i Østfold teke opp som medlem i foreininga. Musikkhøgskolen gjekk ut som medlem.

Styret

Leksikonet blir leia av eit styre som er vald av årsmøtet i foreininga. Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, har vore styreleiar sidan 2016.

Fleire styremedlemer er sentralt plasserte ved ulike universitet: Rektor Margareth Hagen (UiB), professor Gro Bjørnerud Mo (UiO), -kommunikasjonssjef Hanne Karde (UiT), professor Helge Holden (NTNU) og første-amanuensis Sofie Høgestøl (UiO) er tilsette ved universiteta. I tillegg sit kommunikasjonssjef Line Gaare Paulsen (IKT Norge) og tilsett-representant Anne Eilertsen i styret.

Redaksjonen

Erik Bolstad har vore sjefredaktør og dagleg leiar for foreininga sidan 2016.

I løpet av 2023 var det 21 personar som var tilsette i redaksjonen, fordelt på 16,1 årsverk. Snittalderen i redaksjonen var 40 år i 2023. Redaktørane har variert fagleg bakgrunn frå mellom anna journalistikk, matematikk, teknologi, sosiologi, leiing, musikk-vitskap, historie, medisin og litteratur.

I 2022 starta arbeidet med å lage Vesle norske leksikon (sjå side 8–9), og vi fekk tre nye tilsette som har arbeidd med satsinga frå 2023.

I løpet av 2023 starta Cecilie Bækkedal Sonnenberg (biolog) og Selma Evenstad (lege og illustratør) i redaksjonen. Gunn Hild Lem, Unni Vik og Audun Rugstad slutta i løpet av året.

Økonomi

Inntektene i 2023 var på 32,7 mill. kr: 52 prosent var medlems-kontingentar, 19 prosent statstilskot, 7 prosent sal av utviklingstenester, 22 prosent andre inntekter (m.a. tilskot til Vesle norske leksikon).

Utgiftene var 32,9 mill. kr: 68 prosent til innhald, 27 prosent utvikling og distribusjon, 7 prosent drifts-kostnader (lokale, adm., m.m.).

Underskotet vart 0,2 mill. kr, omtrent som budsjettert.