Formålet til Store norske leksikon er å sørge for at kunnskap er tilgjengelig for allmennheten. Formålet påvirker også språket vi bruker. Tilgjengelig for alle betyr at vi ikke skal skrive vanskeligere enn nødvendig. Språket skal ikke stå i veien for forståelsen. Sett punktum, bruk aktivt språk og unngå substantiv-syken.

Enkelt språk

Tipsene under gjelder alle artiklene. Selv komplisert innhold blir mer forståelig om du jobber med å forenkle språket. Enkelt språk er oftest godt språk. Når tunge setninger skrives om, er det lettere å avsløre ting som er uklart og dermed gjøre teksten mer presis.

Over 30 prosent av voksne i Norge har vansker med å få med seg innholdet i vanlig tekst. Vanskelig språk kan være som ekstra hindre vi setter opp. Enklere tekst går dessuten raskere å lese for alle.

Elever og studenter er vår største lesergruppe. Vi skoletilpasser artiklene de trenger mest. Tilpass språket etter den yngste aldersgruppa innholdet er aktuelt for. Om det er snakk om veldig unge lesere, kan du nøye deg med å gjøre ingressen språklig forståelig for dem.

Dette kan du gjøre for å få et lesbart språk:

Artikkelstruktur

  • Strukturer innholdet godt! Ikke bygg opp teksten sånn at leserne må lese langt før det som sto først blir mulig å forstå.
  • Bruk mellomoverskrifter! Det gjør det lett å ta pause og å orientere seg.
  • Bruk avsnitt for å vise hvilket innhold som hører sammen. I leksikonet er det sjelden bruk for avsnitt som er mer enn ti linjer lange.

Ord

  • Del opp sammensatte ord.

Ikke skriv: Prydkunst kom derfor til å betegne en mer ornamentglad retning.

Skriv heller: Prydkunst ble betegnelsen for en retning der man brukte flere ornamenter.

  • Bli kvitt flere lange ord ved å unngå substantivsyken.

Ikke skriv: Straffbarheten av ...

Skriv heller: Det er straffbart å ...

Ikke skriv: Kirkens utførelse og nøyaktige beliggenhet har hittil vært ukjent.

Skriv heller: Det har hittil vært ukjent hvordan kirken så ut og nøyaktig hvor den lå.

Setninger

  • Det er enklest å lese setninger som ligger tett opp mot muntlig syntaks og grammatikk. Bruk for eksempel dobbelt bestemt form.

Ikke skriv: flere av sine kolleksjoner og de varer og tjenester som ....

Skriv heller: flere av kolleksjonene sine og de varene og tjenestene som ...

  • Sett punktum der det er mulig. Løs opp tunge grammatiske konstruksjoner. Unngå for mange innskutte setninger.

Ikke skriv: (kin. chángchéng 長城, «den lange muren») er betegnelsen på et komplekst forsvarsverk i Nord-Kina som markerer en grense mellom det kinesiske kjerneområdet og det tradisjonelt nomadiske steppelandet i nord og nordvest. Den kinesiske mur er et av verdens største byggverk, og sies å ha en lengde på cirka 8850 km, da inkludert sidelinjer, men det er vanskelig å angi noe nøyaktig tall da det avhenger av hvilke byggverk som regnes med.

Skriv heller: Den kinesiske mur er et komplekst forsvarsverk i Nord-Kina. På kinesisk heter den chángchéng 長城, som betyr den lange muren. Muren markerer grensa mellom det kinesiske kjerneområdet og steppene i nord og nordvest, der nomader tradisjonelt har holdt til. Den kinesiske mur er et av verdens største byggverk. Den sies å ha en lengde på cirka 8850 kilometer inkludert sidelinjene. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang den er fordi det kommer an på hvilke byggverk man regner med.

  • Bruk subjekt og bindeord! Setninger uten subjekt gjør innholdet mer uklart. Setninger uten bindeord tar vekk leseflyten fordi sammenhenger ikke blir forklart. (Obs: Pass på at det er lett å forstå hva henvisende ord som «det, denne, dette, disse» viser til.)

Ikke skriv: Det er registrert en forøkelse av antallet mennesker i regionen.

Skriv heller: Antallet mennesker i regionen øker.

Ikke skriv: Høyden varierer mellom cirka 6 og 15 m. Som materiale er vesentlig brukt jord og stein, for størstedelen dekket av murstein.

Skriv heller: Muren er mellom 6 og 15 meter høy. Den er for det meste bygd av jord og stein, og er stort sett dekket av murstein.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.