Vedtekter for foreningen Store norske leksikon. Vedtatt 9. oktober 2014, sist endret 14. mars 2023.

§1 Navn

Foreningens navn er Store norske leksikon (SNL).

§ 2 Formål

SNLs formål er å publisere norsk fagkunnskap på internett, blant annet gjennom et nært samarbeid med universiteter og høyskoler og andre kunnskapsprodusenter. Foreningen skal bidra til at medlemmenes kompetanse innen bredden av det norske kunnskapsuniverset blir synlig i norsk offentlighet på internett.

Foreningen SNL driver en digital kunnskapsbase for publisering av leksikalsk innhold som er signert og redigert av fagfolk. Det publiserte innholdet skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, pedagogikk og formidlingsvennlighet.

Foreningen SNL skal være en premissleverandør for digital danning og kunnskapsspredning i norsk nettoffentlighet. Foreningen er basert på at den eier og publiserer leksikonet Store norske leksikon som en gratis og fri kunnskapskilde for offentligheten.

Foreningen SNL kan publisere innhold på alle offisielle norske språk.

Foreningen SNL er en ideell forening og eventuelle overskudd skal utelukkende brukes til å utvikle innholdet og plattformen foreningen publiserer.

§3 Foreningens virksomhet

§3-1 Utgiver

Foreningen SNL er utgiver og bestemmer publikasjonens økonomiske rammer. Som utgiver er foreningen ansvarlig for at nettstedet til enhver tid har en sjefredaktør. Sjefredaktør har utgiveransvaret for eget innhold, publisert innhold, samt brukerskapt innhold på foreningens plattform, i henhold til redaktørplakaten.

§3-2 Redaktørplakat

Store norske leksikon skal drives i henhold til følgende punkter (jf. Fagpressens redaktørplakat):

 • Sjefredaktøren skal gjennom sitt medium fremme en saklig og fri kunnskapsformidling.
 • Sjefredaktøren har det personlige og fulle ansvar for nettstedets innhold.
 • Innenfor rammene av formålsparagrafen skal sjefredaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets innhold, selv om det i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.
 • Sjefredaktøren leder og har ansvaret for sine medarbeideres virksomhet, og er bindeleddet mellom utgiveren/styret og de redaksjonelle medarbeiderne.
 • Sjefredaktøren kan delegere myndighet i samsvar med sine fullmakter.

§3-3 Nettvert

Foreningen SNL er ansvarssubjekt etter e-handelsloven som nettvert for foreningens plattform.

§3-4 Avtaler med leksikoneiere

Foreningen SNL kan inngå avtaler med andre leksikoneiere som vil publisere egne verk på foreningens plattform. I slike tilfeller kan sjefredaktør inngå avtaler om at leksikoneier forvalter redaktøransvaret for eget innhold i det publiserte verket.

§4 Medlemskap

§4-1 Kriterier for medlemskap

Organisatoriske enheter som overholder og opptrer i samsvar med foreningens formål og vedtekter kan opptas som ordinære medlemmer i foreningen SNL. Søknaden behandles av foreningens styre.

Enkeltpersoner og organisatoriske enheter kan søke om støttemedlemskap i foreningen SNL. Støttemedlemmer har ikke ordinære medlemsfordeler og -forpliktelser (jf. § 4-2), ei heller tale-, forslags- eller stemmerett på årsmøtene. Søknad om støttemedlemskap behandles av sjefredaktør.

§4-2 Medlemsfordeler og -forpliktelser

Foreningen SNL tilbyr en teknisk plattform og redaksjonell støtte til medlemmer som ønsker at signert og faglig kvalitetssikret leksikalsk innhold blir publisert på nett.

Medlemmene har krav på årlige resultatrapporter. Medlemmer har rett til innsyn og innspill til de redaksjonelle prioriteringene innenfor rammene av redaktørplakaten.

Medlemskap i foreningen SNL gir rett til synliggjøring på SNLs nettsider. For medlemmer som representerer bidragsytere skal foreningen synliggjøre på hvilken måte det enkelte medlem bidrar til formidling i SNL.

§4-3 Utmeldelse

Medlemmer kan skriftlig si opp sitt medlemskap innen den 1. juli. Utmeldelsen har virkning fra og med etterfølgende kalenderår.

§4-4 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal fastsettes etter medlemsorganisasjonens størrelse.

Kontingent betales innen utgangen av februar eller ved innmelding. Medlemmer har ikke stemmerett eller andre rettigheter før årlig kontingent er betalt.

§5 Årsmøte

§5-1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foreningen SNLs høyeste beslutningsorgan. Alle ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet og kan møte selv eller ved fullmektig. Det er ikke mulig å gi fullmakt til en av de andre medlemmene. Alle medlemmer har en stemme.

Det ordinære årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars hvert år og skal:

 1. Godkjenne årsregnskap og årsberetning
 2. Velge styre og styreleder (hvert annet år) og valgkomite (i år hvor det ikke velges styre)
 3. Fastsette kontingent for etterfølgende kalenderår
 4. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer

Styreleder og sjefredaktør skal være til stede på årsmøtet, og ved gyldig forfall skal de utpeke en stedfortreder. Styreleder og sjefredaktør har tale- og forslagsrett i årsmøtet. Øvrige styremedlemmer og valgt representant fra de ansatte i foreningen SNL har også rett til å møte med tale- og forslagsrett.

§5-2 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller medlemmer som til sammen utgjør minst en tredjedel av medlemsmassen krever det for å få behandlet en bestemt angitt sak.

§5-3 Innkalling

Årsmøte innkalles av styret med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal bestemt angi de sakene som skal behandles på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer skal gjengis i innkallingen.

Medlemmer har rett til å få behandlet spørsmål i årsmøtet som medlemmet har meldt skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmer om endring av vedtektene må sendes skriftlig til styret senest seks uker før årsmøtet.

Styret utarbeider fullstendig saksliste som må gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

§5-4 Møteregler

Årsmøtet åpnes av styreleder. Årsmøtet velger et dirigentbord bestående av en dirigent og en sekretær.

Sekretær protokollfører ved møtets start de oppmøtte medlemmer som har stemmerett ved årsmøtet. Sekretær fører protokoll for møtet. Dirigent og styreleder signerer protokollen.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslista, med mindre ¾ av de fremmøtte medlemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§5-5 Årsmøtets beslutninger

En beslutning foretatt av årsmøtet krever vanlig flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet fremgår av vedtektene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmetallet likt, får saksframstillerne legge saken fram på nytt og det foretas en skriftlig avstemming. Om stemmetallet forblir likt er forslaget ikke vedtatt.

Ved valg av styre anses den eller de med flest stemmer som valgt. Årsmøtet kan på forhånd avgjøre at det skal holdes en ny avstemming dersom ingen får flertall av de avgitte stemmene. Valg foretas skriftlig om noen ber om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Beslutninger om endring av vedtekter krever minst ⅔ av de avgitte stemmene.

§6 Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av leder og 2-4 medlemmer og ha en funksjonstid på to år. Valgkomite velges av årsmøtet etter innstilling fra styret, leder velges separat. Valgkomiteens leder innkaller til møter i valgkomiteen. Valgkomiteen skal innstille følgende til årsmøtet:

 1. Styreleder og styremedlemmer (hvert annet år)
 2. Godtgjørelse til styret

§7 Styret

§7-1 Styrets sammensetning

Foreningen SNLs styre består av 5 – 7 styremedlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning, samt én ansattrepresentant.

Styret skal sammensettes bredt slik at det samlet har høy kompetanse i alle sentrale aspekter ved foreningen SNLs formål. Styremedlemmer kan, men må ikke, representere medlemmer i foreningen. Foreningen skal for de årsmøtevalgte styremedlemmene tilstrebe minst 40 % representasjon av hvert kjønn.

Årsmøtet velger styremedlemmer for to år av gangen etter innstilling fra valgkomiteen. Ansattrepresentanten med vara velges blant de ansatte for ett år av gangen.

§7-2 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte. Saksdokumenter som behandles skal være framlagt senest tre dager innen møtet. Styret skal avholde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret skal minimum møtes fire ganger mellom hvert årsmøte. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Styret skal:

 1. iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser,
 2. forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi og vedta budsjett,
 3. vedta strategiske rammer,
 4. ansette sjefredaktør når stillingen er ledig,
 5. behandle søknad om ordinært medlemskap,
 6. foreslå medlemmer av valgkomite.

§8 Sjefredaktør

Foreningen SNL skal ha en sjefredaktør. Sjefredaktør er daglig leder.

Sjefredaktør ansettes av styret. Øvrige medarbeidere ansettes av sjefredaktør. Sjefredaktør fungerer som sekretær for og møter i styret.

§9 Foreningens signatur

Foreningen SNLs firma tegnes av sjefredaktør.

§10 Revisor

Årsmøte velger en autorisert revisor til å forestå revisjon i samsvar med bestemmelsene i lov om revisjon. Revisor har møterett på årsmøtet.

§11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen SNL kan bare bli vedtatt av årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst ¾ flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med minst ¾ flertall.

Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Foreningen SNLs eiendeler og formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et formål i tråd med foreningens virksomhet og formål. Det ekstraordinære årsmøtet bestemmer hvilket formål.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøte 9. oktober 2014.

Det er siden gjort følgende endringer i vedtektene:

 • §7.1 om styrets sammensetning ble endret på årsmøte 30. mars 2016, ansattrepresentant ble vedtektsfestet.
 • §6 om valgkomité ble endret på årsmøtet 22. mars 2018 slik at leder av valgkomiteen velges av årsmøtet.
 • §1 foreningens navn ble endret på årsmøtet 19. mars 2020 fra «Foreningen Store norske leksikon» til «Store norske leksikon» fordi det fulle navnet var så langt at det skapte praktiske problemer. §1 ble samtidig endret for å presisere at organisasjonsformen er forening.
 • §§5-1 og 7-2 ble endret på årsmøtet i 2020 slik at budsjett blir styrets ansvar og ikke skal vedtas av årsmøtet.
 • §5-5 ble endret på årsmøtet i 2020 slik at styreleder ikke har dobbeltstemme dersom stemmetallene er like.
 • §7-1 ble endret på årsmøtet 9. mars 2021 slik at de ansatte skal velge vara for ansattrepresentanten i styret.
 • §4-2 ble endret på årsmøtet 14. mars 2023 ved at to setninger om årlig forhandling av medlemskapsavtaler mellom SNL og hver medlemsinstitusjon ble strøket.
 • §5-3 ble endret på årsmøtet i 2023 ved at det ble innført seks ukers frist for forslag om endring av vedtektene fra medlemmene.
 • §5-5 ble endret på årsmøtet i 2023 ved at en setning som krevde ¾ flertall for endring av §7-1 ble strøket.