1. Store norske leksikon og de andre verkene utgitt av foreningen Store norske leksikon (SNL) på snl.no er offentlige kunnskapsverk redigert etter redaktørplakaten.

SNL eier flere leksikalske verk, blant annet Store norske leksikon, Store medisinske leksikon, Lille norske leksikon og Norsk biografisk leksikon. SNL publiserer også leksikalske verk på vegne av andre, for eksempel Norsk kunstnerleksikon. Foreningen er en ideell organisasjon.

2. Du må forstå og følge disse reglene hvis du ønsker å bidra på snl.no.

Du kan bidra i SNLs arbeid ved å sende inn bidrag i form av kommentarer, artikler, endringsforslag, bilder m.m. For å kunne bidra på denne måten, må du først registrere deg på snl.no. I forbindelse med registreringen må du bekrefte at du har lest og forstått disse reglene for registrering og publisering på snl.no.

3. Du må bruke ditt fulle navn. Navnet ditt vil være synlig på snl.no. SNL sletter anonyme brukere og deres bidrag.

Du må registrere deg under ditt fulle, virkelige navn. Dette er nødvendig for å opprettholde tilliten og troverdigheten til SNLs publikasjoner. Alle dine bidrag (kommentarer, endringsforslag m.m.), profilside og artikkelversjoner vil være og vil forbli offentlige og vil være merket med ditt fulle navn.

Når du gjør substansielle endringer i en artikkel, vil du bli ført opp som forfatter.

SNL kan slette brukere og deres bidrag. Dette er særlig aktuelt for anonyme brukere / brukere med pseudonymer.

4. Du er ansvarlig for dine bidrag. Du må ha rett til å la SNL publisere og endre innholdet, innholdet må være korrekt, og du kan ikke bruke snl.no til å bryte loven eller spre reklame, villedende informasjon eller hatefulle ytringer.

Ved å sende inn bidrag, bekrefter du at du har rettigheter til å sende inn dine bidrag til SNL og at SNL kan bruke dine bidrag slik det er beskrevet i disse reglene. Bidragene må ikke være i strid med lov eller med rettigheter til en tredjepart.

SNL er et faktaverk. Når du bidrar må du derfor etter beste evne sjekke at innholdet du bidrar med er korrekt. Du kan ikke publisere innhold som krenker andres personvern eller åndsverk, er ærekrenkende, truende eller hatefullt overfor en person eller gruppe, eller på annen måte er ulovlig. Du kan ikke bruke snl.no som plattform for å spre propaganda eller reklame, eller for andre kommersielle formål.

Du kan ikke skrive artikler om deg selv, din familie, nære venner eller arbeidsplass. Artikler som ikke følger leksikonets relevanskriterier vil bli avvist. Leksikonets forfatterveiledning inneholder stil-, innholds- og formkrav, samt gode tips og råd om leksikonskriving.

5. Leksikonskriving er samarbeid. På snl.no skriver du videre på andres tekster, og andre skriver videre på dine tekster.

Bidragene dine kan bli oppdatert, redigert og korrigert av andre brukere. Du må være klar over dette og akseptere dette. Artikkelens versjonshistorikk vil vise nøyaktig hva du har skrevet og bidratt med.

Du må også være klar over og akseptere at ditt navn vil bli ført opp sammen med navnene til øvrige bidragsytere. Hvis du skriver en ny artikkel, vil du bli ført opp som forfatter. Hvis andre enn forfatteren reviderer en eksisterende artikkel, vil disse bli oppført som medforfatter dersom revisjonen utgjør en substansiell endring i tekstinnhold. Du har rett til å bli fjernet fra artikkelens forfatterliste dersom artikkelen har blitt substansielt endret av en annen.

Du gir SNL alle nødvendige rettigheter til å endre, redigere, oversette og publisere dine bidrag på alle plattformer og i alle formater. For å drive snl.no og SNLs andre publikasjoner, og for at samarbeidet mellom forfattere skal være mulig, må du gi SNL nødvendige immaterielle rettigheter til alle dine bidrag. Ved å sende inn bidrag til snl.no gir du SNL en royalty-fri, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv rett til å publisere, redigere, oversette og distribuere bidragene.

Retten til å redigere gjelder både innholdsmessige og strukturelle endringer. Innsendte tekster kan deles opp, samskrives med andre tekster, kuttes og bygges videre på av andre forfattere. Tidligere versjoner av en tekst forblir synlige i artiklenes historikk, merket med bidragsyternes navn, slik at man kan se hvem som har skrevet ulike deler av en artikkel.

Materialet kan vises alene eller som del av andre arbeider, i alle utgivelser fra SNL.

SNL skal påse at forfatterens ideelle rettigheter blir ivaretatt uansett utgivelseform og -medium. Dette innebærer bl.a. at du vil bli navngitt i forbindelse med SNLs bruk av dine bidrag.

6. Du kan velge om du vil publisere dine bidrag under en fri lisens eller en begrenset lisens.

Dine bidrag vil bli synlige for alle, og du kan velge om andre kan gjenbruke dine bidrag. Dette styres ved at du kan velge å publisere dine bidrag under en fri lisens eller en begrenset lisens.

Fri lisens (den til enhver tid gjeldende lisensen som er angitt på https://meta.snl.no/fri_gjenbruk) betyr kort fortalt at andre fritt kan bruke bidragene dine, så lenge de krediterer deg, men du bør for ordens skyld lese den fulle lisensteksten.

Begrenset lisens betyr at kun SNL får rettigheter til å publisere og viderelisensiere bidragene slik som beskrevet i disse reglene. Andre enn SNL kan ikke bruke dine bidrag uten din godkjenning, med mindre slik bruksrett er ervervet ved overtakelse av hele SNL eller en selvstendig forretningsavdeling innenfor SNL. SNL kan imidlertid bruke innholdet som del av SNLs markedsføring.

Hvis du skifter fra fri lisens til begrenset lisens kan teksten din ha blitt kopiert og brukt av andre da den hadde fri lisens. Å skifte til begrenset lisens har ikke tilbakevirkende kraft på slik bruk.

Hvis en artikkel består av flere bidrag, og minst ett av bidragene er gitt under en begrenset lisens, vil hele artikkelen bli underlagt en begrenset lisens.

7. SNL har ingen plikt til å publisere bidrag.

SNL har ingen plikt til å publisere innsendte bidrag. Endringsforslag som bryter med redaksjonelle retningslinjer og relevanskriterier vil normalt bli avvist. Fram til endringsforslag er evaluert, vil de være synlige for innloggede brukere. Forkastede endringsforslag vil være synlige i artiklenes historikk og vil være merket med innsenderens navn.

8. Dersom du skal få betalt for bidrag, må det være avtalt på forhånd og du må levere slik det er avtalt med SNL.

SNL honorerer bare bidrag når dette er avtalt med redaksjonen på forhånd. For brukere som er fagansvarlige vil regler for betaling for bidrag framgå av en kontrakt om fagansvar. For enkeltartikler vil det bli inngått en egen avtale på e-post, se Betaling til forfattere.

Når du inngår en avtale med SNL om å levere bidrag, må du levere som avtalt med redaksjonen i SNL, og til avtalt tid. Du får betalt for den endelige, redigerte teksten. Du får ikke betalt for refusert eller slettet materiale. Bidrag skal følge SNLs retningslinjer, se Forfatterveiledningen.

Hvis du ikke leverer som avtalt, kan SNL gi deg en rimelig tilleggsfrist til å oppfylle avtalen. Dersom du ikke leverer som avtalt innen utløpet av tilleggsfristen, kan SNL heve avtalen og du vil ikke få betalt for ditt arbeid. Når du har oppfylt din del av avtalen og ditt bidrag er godkjent av SNL, vil du få betalt for ditt bidrag i samsvar med avtalen og i samsvar med SNLs rutiner for utbetalinger, som publisert på snl.no.

SNL er ikke forpliktet til å publisere bidraget ditt, selv om det er levert etter avtale og du har fått honorar for det.

9. Din egen gjenbruk og viderelisensiering av bidrag levert etter avtale med SNL må avtales.

Hvis du har fått betalt for en artikkel gjelder egne regler for hvordan du eventuelt kan gjenbruke/viderelisensiere teksten i andre sammenhenger. For slike bidrag beholder du opphavsretten, men din egen gjenbruk og viderelisensiering av bidraget må følge lisensen du har valgt.

Alle publiserte bidrag legges ut åpent og vil i prinsippet være tilgjengelige for alle på internett. Det er derfor mulig at noen kan bruke dine bidrag i strid med din valgte lisens. SNL kan ikke forhindre dette. Du kan derfor ikke fremme krav mot SNL hvis du mener noen andre krenker rettigheter til dine bidrag, slike krav må rettes mot dem som har krenket dine rettigheter.

For øvrig er SNLs eneste potensielle økonomiske ansvar overfor deg begrenset til å betale det avtalte honoraret for leverte og godkjente bidrag. Du kan med andre ord ikke kreve honorar for ikke-bestilte eller ikke-godkjente bidrag, og heller ikke erstatning for noe tap.

10. Uenigheter skal søkes løst i minnelighet.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og SNL, skal tvisten først søkes løst i forhandlinger. Verneting ved eventuelt søksmål er Oslo tingrett.