Som fagansvarlig får du betalt for arbeidet du gjør i leksikonet. Honoraret betales ut i januar hvert år, og er basert på hvor mange tegn du har endret i leksikonet året før. Alle bidrag til snl.no publiseres etter egne vilkår.

Betaling

Systemet vårt beregner automatisk hvor mange tegn du skriver og omredigerer. Du trenger ikke telle selv. Du får betalt opp til tegntaket som er avtalt med redaktør (se nedenfor).

I noen tilfeller teller systemet for mange endrede tegn, eller man får urimelig mye betalt for noen redigeringer. I slike tilfeller ber vi om at du gir melding til redaktøren, slik at honoraret kan korrigeres.

Nyskrevet tekst

Honorarene er opprinnelig basert på NFFOs satser og er 51 øre per nyskrevne tegn (bokstaver), inkludert mellomrom. Det vil si 1020 kr for en nyskrevet artikkel på 2000 tegn. SNL betaler i tillegg for oppdateringer og revisjon av artikler, og samlet honorar for en artikkel blir derfor som regel høyere enn det satsene tilsier.

Oppdatering

Du får også betalt for omredigering av gamle artikler. For sletting/fjerning av tekst får du 5% av satsen. For flytting av tekst får du 20 % av satsen. Om du også legger inn nyskrevet tekst i gamle artikler får du 100 % av satsen for dette.

Endringsforslag

Som fagansvarlig må du også vurdere endringsforslag fra andre fagansvarlige og vanlige lesere. Dette er en viktig del av jobben som fagansvarlig, det er du som skal kontrollere at endringsforslagene holder en faglig god kvalitet og eventuelt korrigere dem. Som honorar for denne jobben får du 15 % av satsen, selv om du ikke har skrevet teksten selv.

Betalbare tegn

Systemet vil regne ut summen av disse prosentene og ende opp med betalbare tegn. Denne vil være lavere enn antall endrede tegn fordi ikke alle tegn gir lik uttelling.

Korrigeringer

Merk at du får betalt for ferdig redigert tekst. Dersom du skriver ut over de definerte artikkellengdene, får du betalt for den nedredigerte teksten (dette blir håndtert manuelt på slutten av året, før utbetaling). Det er også en absolutt øvre grense på betaling som tilsvarer 15 000 tegn for én artikkel. (2 500 tegn i Lille norske leksikon.) Dersom en artikkel blir slettet eller refusert får du ikke betalt for denne artikkelen.

Rene bibliografier, diskografier eller store mengder tekst som limes inn i artiklene skal ikke honoreres på linje med vanlig tekstproduksjon. Gi beskjed til redaktør slik at dette kan korrigeres ned.

Dersom du legger inn store tekstmengder det ikke skal betales vanlig honorar for må du si i fra til redaktøren din slik at honoraret kan korrigeres.

Tegntak og samarbeid med redaktøren

Arbeidet skjer i samarbeid mellom redaktør og fagansvarlig. Som fagansvarlig har du det faglige ansvaret for innholdet. I prioritering av innholdet vil redaktøren gi deg føringer.

Vi betaler bare for innholdsproduksjon opp til tegntaket du har avtalt med redaktøren din på forhånd. Tegntaket er ikke en øvre grense for hva du har lov til å skrive, men hva du får betalt for. Mange fagansvarlige produserer mer enn tegntaket sitt hvert år.

Du kan se hva du har i tegntak på Fagansvarlig-siden (du må logge inn for å se dette).

Tegntaket vil normalt bli justert i løpet av året. Det kan bli justert opp etter avtale med redaktøren din. Dersom du ikke har skrevet noe særlig et år vil tegntaket normalt bli justert ned mot slutten av året, for å sikre at budsjettene til leksikonet ikke kommer ut av kontroll. Dersom du har planlagt å jobbe mye helt på slutten av året må du gjøre avtale med redaktøren din på forhånd slik at vi kan sette av penger til dette.

Utbetaling

Honorar betales ut som «godtgjøring til opphavsmann til åndsverk», og rapporteres til Skatteetaten med fødselsnummer. Utbetaling skjer vanligvis i januar. Du er selv ansvarlig for å betale skatt av honoraret. Honorar opptjent i 2024 betales ut i januar 2025 og skattlegges i 2024.

For å få utbetalt honorar må du fylle ut fødselsnummer, kontonummer og adresse under innstillinger > betalingsopplysninger. Informasjonen blir kryptert ved overføring og lagring.

Du trenger ikke å foreta deg noe annet enn å sjekke at fødselsnummer, kontonummer og adresse stemmer for å få utbetalt honorar.

Honorar på under 200 kr blir avskrevet og betales ikke ut.

Skatt

Honoraret er skattepliktig. SNL trekker ikke skatt. Du kan velge selv om du vil betale forskuddsskatt eller om du vil vente på skatteoppgjøret.

Forskudd

Det er mulig å få utbetalt honorar samme år som det er opptjent, etter avtale med redaksjonen. Vi betaler bare ut noen ganger årlig. Ta kontakt med redaktøren din dersom du ønsker forskudd. Frist for å be om forskudd er den 30. måneden før. Det er ikke utbetalinger av forskudd i januar, juli, august eller desember.

Ønsker du å sende faktura?

SNL foretrekker at du ikke sender faktura, men at du får utbetalt honoraret på vanlig måte.

Faktura fra enkeltpersonforetak

Fra og med 2020 tar ikke SNL mot fakturaer fra enkeltpersonforetak. Disse fakturaene er helt unødvendige: Det er ingen skattemessig forskjell på å sende faktura fra enkeltpersonforetak og å motta honorar på vanlig måte. I tillegg skaper disse fakturaene merarbeid for avsender, og betydelig merarbeid for redaksjonen.

Faktura fra aksjeselskap

Fagansvarlige med aksjeselskap eller utenlandske bankkonti kan sende faktura. Disse må sendes innen 15. desember. Fakturaer mottatt etter denne datoen vil bli avvist og honoraret betalt ut på vanlig måte.

Slik gjør du det: Gå til siden for fagansvar (du må være innlogget). Nederst i venstre spalte står det «Til gode» og en sum. Send EHF-faktura til org.nr. 914337658, eller som PDF-vedlegg til faktura@snl.no. Du kan ikke fakturere for en høyere sum enn det som er oppgitt under «Til gode». Vær oppmerksom på at fakturaer sendt til faktura@snl.no være i PDF-format. Selve e-posten blir slettet, PDF-vedlegg blir importert til regnskapssystemet. Du kan altså ikke skrive meldinger til oss i selve e-posten. Dersom du vil si i fra om noe med honoraret ditt, må du kontakte redaktøren din eller redaksjonen@snl.no.

Dersom du sender faktura til SNL skal denne normalt være uten moms. Artikler i SNL er åndsverk etter åndsverksloven, og er følgelig fritatt for moms etter merverdiavgiftsloven. Unntak: Hvis en arbeidsgiver fakturerer honoraret på vegne av arbeidsgiver skal det være med moms, med mindre honoraret faktureres på vegne av den ansatte (og viderebetales til den ansatte); dette unntaket gjelder ikke enkeltpersonforetak (disse skal alltid fakturere uten moms).

Rapportering til Skatteetaten

Vi rapporterer alle honorar til Skatteetaten med fødselsnummer, også honorar som er utbetalt til aksjeselskap eller andre selskapsformer. Du må da selv korrigere skattemeldingen når du mottar denne.

Vederlagsmidler fra NFFO

Dersom du har valgt begrenset lisens kan du få vederlagsmidler fra NFFO. Du trenger ikke være medlem i NFFO for å få vederlag. Husk at du kan bruke leksikonartikler som grunnlag for å søke medlemskap i NFFO.

I 2024 tilsvarer vederlagsmidlene rundt 4 øre per tegn. Vederlaget blir ikke beskåret ved tegntak, du får vederlag for faktisk publiserte tegn.

SNL sender oversikt til NFFO over hvor mange tegn hver forfatter har publisert. Den enkelte forfatter må selv sende inn krav om vederlag til NFFO.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen og forfatterveiledningen.